ข่าวทั้งหมด

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2014-07-25 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี 891 2015-02-08 23:42:38
2014-07-28 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2557 614 2015-02-08 17:00:20
2014-07-29 ประชุม “ MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network ” 592 2015-02-12 11:00:26
2014-07-29 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานสนับสนุนงานวิจัยสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของภาควิชา 574 2015-02-09 23:32:08
2014-08-06 กิจรรมทำบุญตักบาตร หน่วยสัตว์ทดลอง 597 2015-02-08 17:00:24
2014-08-07 กิจกรรมอบรม Good LaboratoryPractice (GLP) 604 2015-02-12 11:04:21
2014-08-07 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 621 2015-02-26 08:55:52
2014-08-08 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ วิทยากรโดย Professor David Blair 483 2015-02-26 07:46:59
2014-08-13 การฝึกอบรมในหัวข้อ “Commons Mistakes in writing scientific English” 613 2015-02-10 03:44:32
2014-08-14 ประชุมข้อควรระวังการเข้า-ออก การใช้ห้องปฏิบัติการ เเละพื้นที่อาคารเวชวิชชาคาร 740 2015-02-20 17:23:46
2014-08-15 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Getting published 520 2015-02-09 10:04:33
2014-08-18 การฝึกอบรมในหัวข้อ Getting Published 792 2015-02-08 17:09:41
2014-08-19 กิจกรรม Big Cleaning Day 469 2015-02-12 11:09:20
2014-08-20 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Molecular phylogeny 541 2015-02-12 11:09:52
2014-08-20 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ "Cancer Network" 569 2015-02-08 17:09:42
2014-08-21 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ Beall’s list Journal 531 2015-02-10 03:08:35
2014-08-21 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง Trick and tip for manuscript preparation 380 2015-02-12 11:13:59
2014-08-21 การฝึกอบรมในหัวข้อ Molecular Phylogeny 813 2015-02-10 10:23:34
2014-08-22 ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine 497 2015-02-08 17:09:42
2014-08-25 Research Forum 12th "Beall's list Journa" 599 2015-02-08 17:00:22
2014-08-26 การฝึกอบรมในหัวข้อ Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine 641 2015-02-11 23:09:28
2014-08-30 การฝึกอบรมในหัวข้อ Trick and Tip for manuscript preparation 820 2015-02-09 13:58:04
2014-09-10 อบรมการจัดเก็บเเละทิ้งสารเคมี อย่างถูกต้องเเละปลอดภัย 767 2015-02-12 11:18:26
2014-09-18 การประชุมหารือเครือข่ายความร่วมมือวิจัยกับ Guangxi University of Chinese Medicine 449 2015-02-12 11:19:34
2014-09-22 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 529 2015-02-13 09:02:28
2014-09-25 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 7 คณะ ) ครั้งที่ 4 625 2015-02-08 17:00:19
2014-09-26 การอบรมให้ความรู้การจัดทำ Work Process 421 2015-02-12 11:21:30
2014-10-03 ขอเชิญรับบริการตรวจโรคพยาธิตัวจี๊ด อ่านผลภายใน 2 ชั่วโมง 553 2015-02-11 00:10:25
2014-10-07 พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557 521 2015-02-08 17:09:41
2014-10-08 ผู้ได้รับทุนปี 2552 - 2557 671 2015-02-10 00:13:32
2014-10-08 รายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาทุน รอบ 3 เดือน กรกฎาคม 2557 852 2015-02-10 07:34:37
2014-10-22 การอบรมการใช้งาน Submit Online 732 2015-02-09 10:13:13
2014-10-24 งานวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส ครั้งที่ 14 460 2015-02-09 23:29:42
2014-10-27 โครงการ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พบผู้วิจัย 572 2015-02-13 11:11:52
2014-10-31 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2558 (รอบ1) 462 2015-02-14 11:56:36
2014-11-14 การประชุมและปรึกษาหารือ The WEllcome Centre for global Health Research annaul meeting 703 2015-02-08 17:00:27
2014-11-19 ผู้บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 805 2015-02-14 12:23:25
2014-11-27 ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบไพรเมอร์และตัวตรวจตามสำหรับงาน เรียลไทม์พีซีอาร์ 610 2015-02-09 17:59:46
2014-11-21 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล จากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2557 483 2015-02-13 19:35:47
2014-12-03 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุม THE 13th ASIAN-PACIFIC CONGRESS FOR PARASITIC ZOONOSES 582 2015-02-11 21:06:23
2014-12-04 ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี พ.ศ. 2557 653 2015-02-10 10:09:40
2014-12-03 การประชุมนานาชาติ International Symposium on Waterborne Diseases and Emerging Parasitic Diseasis 639 2015-02-11 03:52:02
2014-12-03 กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดกิจกรรม “RRi KKU Forum 2014” 695 2015-02-08 23:10:44
2014-12-04 คณะจากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวันเข้าเยี่ยมและทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 665 2015-02-10 15:20:09
2014-12-04 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครทุนวิจัยวัคซีน 388 2015-02-10 16:19:57
2014-12-04 ทุนสนับสนุนแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2558 477 2015-02-15 07:18:12
2014-12-15 เปิดรับ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 480 2015-02-09 04:53:38
2014-12-17 การประชุมส่งมอบงานของผู้บริหารฝ่ายวิจัย 1056 2015-02-09 10:13:20
2014-12-18 รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว มอบดอกไม้และของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยคนใหม่ 693 2015-02-13 15:31:19
2014-12-23 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน Good Clinical Practice for Biomedical Research (GCP Training) 1069 2015-02-08 17:00:23
2014-12-29 รองศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ และทีมบัณฑิตศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ให้ฝ่ายวิจัย 821 2015-02-12 16:50:48
2014-12-29 Professor. Yukifumi Nawa อวยพรปีใหม่ ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 548 2015-02-10 09:20:47
2014-12-26 การประชุมจัดทำ Work Process บุคลากรฝ่ายวิจัย 556 2015-02-09 12:06:26
2015-01-06 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดทำ Work Process 521 2015-02-09 00:01:58
2015-01-06 กิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข 880 2015-02-09 14:49:37
2015-01-08 ขอเชิญเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will 398 2015-02-11 21:35:22
2015-01-13 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ความร่วมมือภาครัฐร่วมเอกชนประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 674 2015-02-10 15:08:55
2015-01-12 รับข้อเสนอทุนวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 739 2015-02-10 13:23:23
2015-01-12 สำนักประสานงานโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สมัครข้อเสนอโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม จำนวน 145 ทุน 769 2015-02-09 13:51:21
2015-01-22 การเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will, Meeting with KKU Authors 671 2015-02-09 10:10:23
2015-01-27 ขอเชิญประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1 468 2015-02-10 10:23:34
2015-01-29 การประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1 922 2015-02-09 00:35:23
2015-01-30 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 639 2015-02-08 16:55:38
2015-01-30 ภาพกิจกรรมการอบรมหัวข้อ New Era of genome editing 662 2015-02-09 10:46:13
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มข. ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาฝ่ายวิจัย 618 2015-02-09 14:51:23
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มอบรูปแสดงความยินดี นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 653 2015-02-08 16:55:33
2015-02-07 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล 713 2015-02-08 16:54:31
2015-02-09 ภาพกิจกรรมสัมมนาเเละฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Multiplex beads suspension array (Luminex) 1077 2015-02-09 11:02:37
2015-02-11 NECTEC ร่วมมือกับ มข. เปิดตัว Application "KhunLook MobileApp" 750 2015-02-11 10:25:37
2015-02-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การดูแลและเทคนิคการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง" รุ่นที่ 11 523 2015-02-11 14:29:10
2015-02-11 ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน และนักวิจัยดีเด่น 788 2015-02-11 14:27:00
2015-02-16 นายกรัฐมนตรีเน้นให้โครงการขนาดใหญ่ของรัฐต้องใช้นวัตกรรมไทย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมเร่งรัดปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมนวัตกรรมผ่านมาตรการภาษีให้คล่องตัวกว่าเดิม 562 2015-02-16 10:24:43
2015-02-16 นายกรัฐมนตรี เคาะมาตรการส่งเสริมวิจัยประเทศ เห็นชอบลดหย่อนภาษี 3 ขั้น เข็นหน่วยงานรัฐซื้อสินค้านวัตกรรมคนไทย 513 2015-02-16 10:24:32
2015-02-20 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Submit Online และอบรมการจัดทำสัญญารับทุนวิจัย 512 2015-02-20 09:46:55
2015-02-24 ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมการใช้งาน BIOFLUX 823 2015-02-25 10:38:08
2015-02-27 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา DOI - Thailand 433 2015-02-27 11:42:00
2015-03-02 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558 769 2015-03-02 12:02:47
2015-03-06 ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือ Big Data Analytics for Healthcare 644 2015-03-06 11:11:20
2015-03-06 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โปรแกรม SciVal 473 2015-03-06 13:35:58
2015-03-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ มข. เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่สำหรับนักวิจัย 594 2015-03-12 16:38:16
2015-03-09 การประชุม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. 2558 534 2015-03-09 09:18:08
2015-03-10 ประกาศ ยกเลิก Key Card เข้าอาคารเวชวิชชาคาร (ผู้ไม่ยืนยัน) 482 2015-03-10 14:19:13
2015-03-12 ฝ่ายวิจัยจัดเสวนา เรื่อง Big Data Analytics for Healthcare 1052 2015-03-12 18:22:01
2015-03-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการวิจัย 617 2015-03-13 16:01:44
2015-03-13 มข. 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการวิจัย 729 2015-03-14 03:55:27
2015-03-13 Research Support Clinic ทำวิจัยให้สนุก 777 2015-03-13 16:02:11
2015-03-13 ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความหรือผลงานทางการวิจัย 680 2015-03-13 16:03:01
2015-03-13 มข. สุดปลื้ม มหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกที่ลงนามความร่วมมือกับ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan 675 2015-03-13 11:51:50
2015-03-13 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนร่วมระหว่าง MRC และ Wellcome Trust 561 2015-03-13 16:31:00
2015-03-16 มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2015) 621 2015-03-16 16:21:02
2015-03-16 แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) 791 2015-03-16 16:21:00
2015-03-16 วช. จัดการประชุมเรื่อง วิจัยมุ่งเป้าด้านยางพาราช่วยเพิ่มมูลค่าและแก้ปัญหาราคา ยางพาราได้อย่างไร 545 2015-03-16 16:20:57
2015-03-16 สวทช. รับสมัครทุนโครงการ Global Young Scientists Summit (GYSS) ประจำปี 2559 730 2015-03-16 16:20:54
2015-03-17 คณะแพทย์ มข. จับมือ University of Liverpool ลงนาม MOU 843 2015-03-17 13:36:42
2015-03-18 ขอเชิญ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้แทนจำหน่ายที่สนใจ ร่วมกิจกรรม นำเสนอ “ความก้าวล้ำของเทคโนโลยีในอนาคตจากเครื่องมือวิจัย” 498 2015-03-18 14:44:15
2015-03-19 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ต้องจิตร ถันชมนาง ได้รับรางวัลรางวัลนักปรสิตรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 837 2015-03-19 16:33:18
2015-03-20 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal 858 2015-03-20 15:12:20
2015-03-20 บุคลากรฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แนะนำการใช้โปรแกรม SciVal 799 2015-03-20 17:19:06
2015-03-24 ฟรี! ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. 895 2015-03-24 11:08:08
2015-03-25 Free Trial !!!! ห้องสมุด มข. สรรหา 3 ฐานข้อมูลสุดเจ๋ง 702 2015-03-25 15:42:07
2015-03-27 ฝ่ายวิจัย ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เข้ารับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่า มหิดล 598 2015-03-27 10:43:24
2015-03-31 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 1203 2015-03-31 15:43:52
2015-03-31 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน 2557 1117 2015-03-31 15:43:04
2015-03-31 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 1270 2015-03-31 15:43:01
2015-03-31 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2558 1212 2015-04-01 15:29:28
2015-03-31 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2558 1383 2015-03-31 15:42:51
2015-04-03 ฝ่ายวิจัย เปิดตัวโครงการ First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) 640 2015-04-03 10:11:13
2015-04-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ 582 2015-04-07 10:29:47
2015-04-07 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Frontier Parasitological Research Network in Greater Mekong Sub region (GMS) 762 2015-04-07 10:29:40
2015-04-08 การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 538 2015-04-08 13:54:11
2015-04-08 การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) 743 2015-04-08 15:03:04
2015-04-08 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Basic and Applies Knowledge of Parasitic Diseases and Agents 554 2015-04-08 15:54:21
2015-04-09 ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม FCR1 meeting 560 2015-04-09 11:38:18
2015-04-12 กิจกรรมรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. 743 2015-04-16 08:12:40
2015-04-17 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 605 2015-04-17 13:57:54
2015-04-20 กองบริหารงานวิจัย ดูงานPublication Clinic คณะแพทยศาสตร์ มข. 852 2015-04-20 11:24:32
2015-04-22 การประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Cluster Health : RUN 702 2015-04-22 14:22:01
2015-04-23 ขอแสดงความยินดี นักวิจัยใหม่ มข. ได้รับทุน สกว. 18 คน 1013 2015-04-23 17:00:39
2015-04-24 ขอแสดงความยินดีกับ 2 ศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มข. ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 413 2015-04-24 09:31:06
2015-04-24 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 765 2015-04-24 10:06:53
2015-04-24 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ มะเร็งท่อน้ำดี “International Congress of Liver Flukes and Cholangiocarcinoma: Towards Control and Elimination” 1017 2015-04-24 10:04:08
2015-04-24 สวทช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ, NSTDA Chair Professor และ PTT NSTDA Chair Professor 729 2015-04-24 11:07:18
2015-04-29 มข. กระตุ้นเพิ่มผลผลิตการตีพิมพ์งานวิจัย 813 2015-04-29 13:54:45
2015-05-01 ล้วงเคล็ดลับการสร้างงานวิจัย ของ 3 นักวิจัย อาวุโส มข. 677 2015-05-01 09:44:49
2015-05-01 เปิดโลกการเรียนรู้กับห้องสมุด มข. 1042 2015-05-01 10:14:57
2015-05-07 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) 633 2015-05-07 16:20:19
2015-05-17 เชิญสมัคร/เสนอชื่อดุษฎี คปก. รับการพิจารณารางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น 733 2015-05-18 15:39:47
2015-05-17 เชิญร่วมระดมสมองด้านพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี 724 2015-05-18 15:42:41
2015-05-20 โครงการ Newton Fund เปิดรับสมัครหัวข้อการนำเสนอการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Researcher Links เชื่อมความสัมพันธ์อังกฤษ - ไทย 780 2015-05-20 10:49:24
2015-05-20 มข.เปิดตัว KAN ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ด ครั้งแรกของโลก 792 2015-05-20 16:53:12
2015-05-25 การประชุม สนทนาโต๊ะกลมเรื่อง ทำอย่างไรจึงจะขอทุนวิจัยจากสกว.ได้ 859 2015-05-25 15:49:36
2015-05-26 การประชุมวิชาการของศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ 558 2015-05-26 09:41:59
2015-05-29 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 1255 2015-05-29 13:25:11
2015-05-30 ห้องสมุด มข. เพิ่มรอบอบรม Turnitin 857 2015-06-01 08:39:10
2015-06-06 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Publication-oriented research planning 497 2015-06-07 14:05:59
2015-06-11 สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยใน 4 ประเภททุน 483 2015-06-11 10:59:32
2015-06-08 สลช. วช. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้าครั้งที่ 4 ประจำปี 2558" 874 2015-06-08 10:23:51
2015-06-12 ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow (ICT) Lateral-Flow Test Device Development 414 2015-06-12 09:26:55
2015-06-12 การประชุมปรึกษาหารือ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Business Unit) 847 2015-06-12 11:51:10
2015-06-12 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Preparation for manuscript writing 614 2015-06-12 16:22:52
2015-06-19 พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2558 402 2015-06-17 11:16:48
2015-06-15 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ด้านการวิจัยและพัฒนาผลงาน / นวัตกรรม ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 913 2015-06-15 12:44:20
2015-06-16 การประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 31 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1002 2015-06-16 15:43:52
2015-06-17 รับสมัครรับทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย 941 2015-06-21 23:35:04
2015-06-19 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Publish or perish and Publish and perish 399 2015-06-21 12:37:52
2015-06-22 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Publish or perish and Publish or perish 656 2015-06-22 08:15:08
2015-06-22 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow(ICT) Lateral-Flow Test Device Development 743 2015-06-22 08:50:42
2015-06-22 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) เรื่อง Respond to the comments from reviewers/editors 383 2015-06-22 09:09:22
2015-06-22 ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านมาเริ่มต้นเขียนร่าง Manuscript เพื่อการตีพิมพ์ให้เป็นเรื่อง่ายกันเถอะ 425 2015-06-22 10:09:35
2015-06-23 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 882 2015-06-23 12:16:48
2015-06-24 ขอต้อนรับ คณะดูงานจาก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 779 2015-06-24 14:44:32
2015-06-24 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558 622 2015-06-25 08:09:01
2015-06-25 ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund 427 2015-06-25 09:23:11
2015-06-25 ขอเรียนเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการพันธมิตร นักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 485 2015-06-25 10:39:10
2015-06-25 การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม Wellcome center for Global Health 2015 633 2015-06-25 11:16:05
2015-06-25 คณะผู้วิจัย จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มอบชุดตรวจพยาธิตัวจี๊ดให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 774 2015-06-25 13:51:28
2015-06-25 ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย 824 2015-06-25 15:32:33
2015-06-26 Respond to the comments from reviewers/editors 596 2015-06-26 16:40:36
2015-06-26 ขอเชิญ รับฟังการบรรยาย First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) หัวข้อเรื่อง To write a good scientific review articles 604 2015-06-27 01:45:22
2015-06-29 กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2558 1662 2015-06-29 10:02:07
2015-06-29 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2558 รอบที่ 3 482 2015-06-29 11:35:13
2015-07-03 ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" 907 2015-07-03 08:44:54
2015-07-03 ขอเชิญร่วม การประชุมวิชาการมะเร็งที่ประเทศอินเดีย 6th International Conference on Translation Cancer Research Prevention and Treatment of Cancer: Hypes and Hopes 391 2015-07-03 09:54:09
2015-07-03 ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!! 739 2015-07-03 11:52:18
2015-07-03 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม หรือเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015 488 2015-07-03 15:26:16
2015-07-06 การบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง To write a good scientific review articles 829 2015-07-06 08:58:49
2015-07-08 ขอเชิญภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มข. เบิกจ่ายโบนัสภาควิชา 399 2015-07-08 15:51:27
2015-07-13 ห้องสมุดขยายเวลาทดลองใช้ 2 ฐานข้อมูลถึงกันยายน 2558 812 2015-07-13 08:42:14
2015-07-16 ขอเชิญร่วมทำบุญฝ่ายวิจัย ประจำปี 2558 460 2015-07-16 10:54:06
2015-07-16 ขอเชิญนักวิจัย สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ Newton Fund 354 2015-07-16 12:23:42
2015-07-20 ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ 329 2015-07-20 10:05:36
2015-07-22 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn 2015 987 2015-07-22 15:29:06
2015-07-23 ฉบับที่ 7 ประจำ เดือนกรกฎาคม 2558 954 2015-07-23 13:26:51
2015-07-24 การประชุมหารือการสืบค้นผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่่อการรายงานตัวชี้วัด 462 2015-07-24 09:05:24
2015-07-23 ขอเชิญ เสนอผลงานเข้ารับพิจารณารางวัล คณะแพทย์ มข. ประจำปี 2558 435 2015-07-23 16:03:05
2015-09-16 อบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 วันที่ 24-25 กันยายน 2558 365 2015-09-16 11:17:58
2015-09-18 ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Clinicalkey NURSING Global Base (Acute Care) 497 2015-09-18 13:39:12
2015-07-27 พิธีบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัยหลังปริญญาเอก ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Med MSU - KKU Post Doctoral Program) 1591 2015-07-27 10:58:27
2015-07-28 การขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2558 616 2015-07-28 12:38:46
2015-07-28 รับสมัครทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศอิตาลี (ป.โท+ป.เอก) 620 2015-07-28 16:47:38
2015-07-31 เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 863 2015-07-31 11:53:21
2015-08-04 ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 530 2015-08-04 10:13:24
2015-08-04 โครงการ Targeted Research 349 2015-08-04 13:21:28
2015-08-04 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรฝ่ายวิจัยเข้ารับรางวัล สุดยอดคนบริการปี 2558 ในงาน Service mind Culture day คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 538 2015-08-04 16:03:54
2015-08-05 ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข. ฟรี!!! 724 2015-08-05 11:31:47
2015-08-05 Targeted Research 574 2015-08-05 14:34:13
2015-08-06 อบรมเครื่องมือวิจัย 815 2015-08-06 11:31:43
2015-08-06 ทำบุญฝ่ายวิจัย 2558 616 2015-08-06 14:23:32
2015-08-06 พิธีรับมอบประติมากรรม 486 2015-08-06 15:50:18
2015-08-06 การอบรมและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง 594 2015-08-06 16:40:55
2015-08-10 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรวิจัยหลังปริญญาเอก 607 2015-08-10 16:18:27
2015-08-13 ฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 247 2015-08-13 11:37:13
2015-08-17 ขอแจ้งเลื่่อนวันอบรม GLP 260 2015-08-17 16:06:00
2015-08-18 การสัมมนาวิชาการ Principle of Gene Editing by CRISPR/Cas9 Technique 462 2015-08-18 09:02:02
2015-08-18 You are invited to attend a seminar Department of Pharmacology 852 2015-08-18 11:16:10
2015-08-18 ดร.อำพล อาภาธนากร และ ดร. สุรอรภา ศุภจิตร จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เข้าพบปะพูดคุยกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ 786 2015-08-18 16:48:19
2015-08-19 อบรมการใช้ Digital droplet PCR (re-training) 383 2015-08-19 08:58:46
2015-08-19 ฝึกอบรมเครื่องมือวิจัยกลางครั้งที่ 4/2558 "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 468 2015-08-19 10:28:36
2015-08-21 อบรมการจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 669 2015-08-21 16:38:59
2015-08-24 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อจัดแสดงและทดลองจำหน่ายในศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 361 2015-08-24 16:06:11
2015-08-26 ขอเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงทุนวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 372 2015-08-26 09:15:13
2015-08-26 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2559 388 2015-08-26 15:59:02
2015-08-26 การประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดประชุม Sciencetific Summit 382 2015-08-26 17:31:09
2015-08-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้เครื่องมือ Digital droplet PCR (re-training) 382 2015-08-27 14:47:53
2015-08-31 การประชุมปรึกษาหารือ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยร่วมกัน (REACT) 438 2015-08-31 15:45:49
2015-09-03 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับคัดเลือกบุคลากรเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรัฐอเมริกา 498 2015-09-03 14:24:41
2015-09-04 การอบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes 761 2015-09-04 14:00:41
2015-09-08 รางวัลวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 322 2015-09-08 14:34:27
2015-09-08 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ 642 2015-09-08 14:49:25
2015-09-08 การประชุม "MD Anderson Cancer Center and the Thai Cancer Network" 371 2015-09-08 18:28:41
2015-09-09 การประชุมระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Prof. Jeffry M Bethoni จาก Geoge Washington University 249 2015-09-09 14:26:50
2015-09-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย 282 2015-09-11 08:23:31
2015-09-14 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่่อง Good Laboratory Practice (GLP) and Basic instruments (1/2558) 256 2015-09-14 09:39:15
2015-09-23 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อความร่วมมือการวิจัย Research University Network : RUN 213 2015-09-23 14:30:05
2015-09-25 รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา Good Practice "วันคุณภาพ MD Quality Day" 665 2015-09-25 09:44:05
2015-09-25 ฝ่ายวิจัย ได้รับรางวัล ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการทำงาน โดยใช้ SIPOC & ประโยชน์ที่ได้รับ โครงการวันคุณภาพ MD KKU Quality Day 2015 224 2015-09-25 10:33:09
2015-09-25 ขอเชิญรับฟังการบรรยาย 213 2015-09-25 13:54:23
2015-09-28 ขอเชิญอบรมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 366 2015-09-28 14:23:05
2015-09-25 ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ บริษัทรัชมอร์ พรีซิชั่น จำกัด จัดอบรมการใช้เครื่อง "Confocal Scanning Microscopes" ZEISS LSM 800 268 2015-09-25 15:19:19
2015-10-01 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกันยายน 2558 1096 2015-10-01 15:18:34
2015-10-02 ประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 31 295 2015-10-02 09:34:16
2015-10-05 รองคณบดี ฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 649 2015-10-05 15:49:10
2015-10-07 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2558 404 2015-10-07 08:32:44
2015-10-07 Information Literacy Training 283 2015-10-07 08:47:23
2015-10-08 รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2558 576 2015-10-08 11:04:58
2015-10-20 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศ.บรรจบ ศรีภา ที่จะได้รับรางวัลจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 259 2015-10-20 11:50:34
2015-10-28 ขอเชิญ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 312 2015-10-28 08:58:23
2015-10-28 ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมโครงการ 261 2015-10-28 11:11:23
2015-10-28 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล KKU Scholar 237 2015-10-28 13:56:18
2015-10-28 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 252/2558 279 2015-10-28 15:03:11
2015-10-28 ส่งบทความเข้าร่วม โครงการคลินิกให้บริการปรับปรุงนิพนธ์ต้นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ 281 2015-10-28 16:07:09
2015-10-29 การประชุมคณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลนครา จังหวัดหนองคาย 500 2015-10-29 10:25:50
2015-10-29 ตารางฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ 277 2015-10-29 13:55:09
2015-10-29 ขอเชิญฟังบรรยายวิชาการThai Cochrane Network (TCN) 445 2015-10-29 14:33:08
2015-11-02 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่กำกับดูแลตัวชี้วัดด้านการวิจัย 251 2015-11-02 13:23:08
2015-11-03 มข.ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก โดย Times Higher Education 274 2015-11-03 14:13:53
2015-11-04 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 241 2015-11-04 16:01:57
2015-11-05 พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 280 2015-11-05 16:08:49
2015-11-06 เครื่องมือด้านชีวเวชศาสตร์ 224 2015-11-06 09:36:36
2015-11-06 กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2558 717 2015-11-06 16:16:03
2015-11-10 การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัคร 207 2015-11-10 15:32:59
2015-12-01 เปิดประตูสู่ห้องแล็บ 197 2015-12-01 14:47:51
2015-11-19 นักวิจัยหญิงเก่ง มข. รับทุนวิจัยลอรีอัล 296 2015-11-19 09:48:17
2015-11-19 ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ผู้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2558 383 2015-11-19 14:39:39
2015-11-19 ภาพบรรยากาศการรายงานตัวชี้วัดหลักด้านการวิจัยรายภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 575 2015-11-19 09:40:03
2015-11-13 รองคณบดีฝ่ายวิจัย ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ได้รับเชิญเพื่อเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ 760 2015-11-13 13:20:59
2015-11-23 จัดอบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 354 2015-11-23 10:07:57
2015-11-24 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านการเขียน Proposal, Experimental design เกี่ยวกับงานวิจัย 229 2015-11-24 11:35:45
2015-11-26 พิธีมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านตัวชี้วัดสำคัญของการวิจัย ประจำปี 2557 312 2015-11-26 09:24:16
2015-11-26 ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการการให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษในโครงการวิจัยระหว่างประเทศ 316 2015-11-26 16:09:18
2015-12-01 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 289 2015-12-02 10:27:58
2015-12-02 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน ธันวาคม 2558 218 2015-12-02 12:55:58
2015-12-02 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธี วิจัยและชีวสถิติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ภายนอก) 1247 2015-12-02 15:50:13
2015-12-08 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 215 2015-12-08 11:53:40
2015-12-08 ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ทุนสกว.“โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ 239 2015-12-08 10:55:02
2015-12-09 จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมระดมสมองในการจัดทำระบบการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 352 2015-12-09 13:34:15
2015-12-09 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 564 2015-12-09 15:53:01
2015-12-16 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 788 2015-12-16 15:15:26
2015-12-19 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 254 2015-12-19 12:46:36
2015-12-19 กิจกรรม “What is the research? เปิดประตูสู่ห้องแล็บ” 560 2015-12-19 14:52:17
2015-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 591 2015-12-22 16:11:51
2015-12-25 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 216 2015-12-25 10:01:24
2015-12-23 RGJ-Ph.D. congress XVII 242 2015-12-23 10:59:51
2015-12-24 โครงการ “นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์” 253 2015-12-24 09:02:54
2015-12-25 อบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope "Carl Zeiss" LSM800 651 2015-12-25 15:48:18
2015-12-25 ขอเชิญนักวิจัยส่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 239 2015-12-25 16:01:09
2015-12-26 เทคนิคการสืบค้น และรายงานผลงานตีพิมพ์ รายบุคคลทั้งภาควิชา 227 2015-12-26 11:53:51
2015-12-25 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาล” 485 2015-12-25 11:23:22
2015-12-28 โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 220 2015-12-28 11:37:18
2016-01-06 Information Literacy January 2016 240 2016-01-06 10:15:03
2016-01-06 ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม 320 2016-01-06 14:06:22
2016-01-06 การนำเสนอผลงานการบริหารงานในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ของฝ่ายวิจัย 799 2016-01-06 16:20:21
2016-01-07 Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800 ครั้งที่ 3 230 2016-01-07 20:00:38
2016-01-07 สัมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้น และการรายงานผลงานตีพิมพ์ " 597 2016-01-07 16:12:46
2016-01-12 ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “Genomic Epidemiology in Infectious Diseases (GEID2016)” 474 2016-01-12 09:50:42
2016-01-12 คณะเภสัชศาสตร์ 284 2016-01-12 13:50:58
2016-01-15 โครงการ นวัตกรรมทางการแพทย์สู่เชิงพานิชย์ 1155 2016-01-15 17:06:05
2016-01-13 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 297 2016-01-13 08:32:43
2016-01-16 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ 773 2016-01-16 12:55:54
2016-01-16 ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วีรจิตต์ โชติมงคล 1386 2016-01-16 13:01:19
2016-01-16 Esan One Health 623 2016-01-16 14:28:07
2016-01-19 นักวิจัย มข. คว้ารางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นและดีมาก สภาวิจัยแห่งชาติ 333 2016-01-19 08:53:40
2016-01-20 อบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800 831 2016-01-20 09:46:55
2016-01-28 ห้องสมุดจัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศต้อนรับเปิดเทอม 339 2016-01-28 09:58:17
2016-01-28 CCA Forum 2016 ครั้งที่ 158/2559 310 2016-01-28 10:48:21
2016-01-29 การประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม 716 2016-01-29 15:53:22
2016-02-01 Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800-01-02-16 310 2016-02-01 17:33:00
2016-02-03 นักวิจัย มข. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 319 2016-02-03 11:12:08
2016-02-04 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 340 2016-02-04 16:46:23
2016-02-06 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ 533 2016-02-06 18:38:21
2016-02-09 การนำเสนอครุภัณฑ์วิจัย เครื่องมือวิจัย 492 2016-02-09 22:27:59
2016-02-09 ประชาสัมพันธ์บริการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 498 2016-02-09 22:30:51
2016-02-10 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU ของกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrome 616 2016-02-10 13:23:47
2016-02-12 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย 1070 2016-02-12 14:46:27
2016-02-11 CCA Forum 2016 ครั้งที่ 159/2559 457 2016-02-11 12:02:21
2016-02-16 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 373 2016-02-16 09:38:07
2016-02-16 การฝึกอบรมครุภัณฑ์วิจัย ครั้งที่ 1/2559 455 2016-02-16 15:26:35
2016-02-17 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH_GCP 835 2016-02-17 12:22:47
2016-02-19 การประชุมวิชาการ ThaiTECH Annual Meeting ครั้งที่ 16 976 2016-02-19 11:30:29
2016-02-24 การประชุม RUN_24-02-16 708 2016-02-24 15:04:54
2016-02-26 ขอเชิญนักวิจัยสมัครรับทุนคณะแพทยศาสตร์ ปี 2559 รอบ 2 443 2016-02-26 10:19:29
2016-02-26 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับศ.วันชัย มาลีวงษ์ 585 2016-02-26 12:54:13
2016-03-01 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2559 632 2016-03-01 14:24:10
2016-03-03 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 569 2016-03-03 20:18:18
2016-03-04 ฝ่ายวิจัย จัดสัมนาย่อย นำเสนอ Blueprint 635 2016-03-04 15:32:00
2016-03-10 จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร 450 2016-03-10 13:19:08
2016-03-14 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2559 501 2016-03-14 13:38:13
2016-03-14 จัดการประชุมทีมวิจัยโรคไต/นำร่อง Esan One Health 2/2559 836 2016-03-14 14:54:43
2016-03-15 การประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU 593 2016-03-15 15:19:11
2016-03-22 ฝ่ายวิจัยจัดการประชุมปรึกษาหารือ สำหรับนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome 594 2016-03-22 15:11:36
2016-03-22 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ ฉบับที่ 65/2557 435 2016-03-22 16:13:07
2016-03-23 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย for Windows 523 2016-03-23 15:34:26
2016-03-25 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลและวิจัย 507 2016-03-25 08:55:14
2016-03-25 คณะแพทยศาสตร์ มข ผลการจัดลำดับ QS World subject ranking ด้าน Medicine ของปี 2016 533 2016-03-26 03:54:13
2016-03-29 CCA_forum 161-2559 445 2016-03-29 12:53:45
2016-04-05 ขอเชิญเข้าอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 460 2016-04-06 01:14:52
2016-04-07 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการGWU 617 2016-04-07 16:18:57
2016-06-03 Big Cleaning Day 27 พค 59 1120 2016-06-03 08:52:44
2016-04-08 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 796 2016-04-08 14:57:08
2016-04-08 Scientific Summit Meeting 496 2016-04-09 03:31:41
2016-04-11 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโครงการ CASCAP และ CKDNET 588 2016-04-12 01:25:39
2016-04-11 สัมมนาประจำปี 2559 693 2016-04-11 10:00:14
2016-04-11 รดน้ำดำหัว ผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 742 2016-04-11 14:31:50
2016-04-18 ฝึกอบรมเครื่องมือ Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 515 2016-04-18 11:00:38
2016-04-18 ขอเชิญนักวิจัยสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัล สพสว. (IAD Award) ประจำปี 2559 510 2016-04-18 10:58:17
2016-04-19 Free Trail Databases:Britannica Online Academic & Cambridge Journal 667 2016-04-19 09:25:32
2016-04-21 การอบรม “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร” 822 2016-04-21 10:56:14
2016-04-21 โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 423 2016-04-21 16:24:08
2016-04-25 Frontier in Cancer Research II 592 2016-04-25 10:06:37
2016-04-27 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย ครั้งที่ 3 723 2016-04-27 15:19:52
2016-05-04 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ 681 2016-05-04 16:14:55
2016-05-11 ห้องสมุดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย 496 2016-05-11 14:46:09
2016-05-11 ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 402 2016-05-11 16:28:49
2016-05-17 Advanced statistics 422 2016-05-17 11:05:31
2016-05-17 ฝึกอบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 วันที่ 30-31 พค. 2559 537 2016-05-17 14:09:09
2016-05-18 meeting room 507 2016-05-18 13:26:01
2016-05-19 ทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 527 2016-05-19 13:01:05
2016-05-19 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน 1018 2016-05-19 16:20:09
2016-05-23 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรียลไทม์พีซีอาร์ (real-time PCR) 925 2016-05-23 13:22:32
2016-05-23 จดหมายข่าวศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับที่ 9 ประจำเดือน พ.ค. 59 1265 2016-05-23 16:20:15
2016-06-08 โครงการอบรมเชิงสัมมนา เรื่อง 400 2016-06-08 14:11:13
2016-06-08 อบรมเชิงสัมมนา เรื่อง “Internet of Things & Disruptive Technology in Medicine” 514 2016-06-08 14:11:18
2016-06-20 BIG CLEANING DAY 2 _17 มิ.ย.59 931 2016-06-20 11:07:06
2016-06-15 ห้องสมุดจัดอบรมหลักสูตรเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย ประจำเดือน มิ.ย.59 438 2016-06-15 11:02:04
2016-06-10 เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559 439 2016-06-10 09:24:25
2016-07-28 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อุบล ชาอ่อน 634 2016-07-28 11:27:22
2016-06-10 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 574 2016-06-10 10:00:04
2016-06-22 การฝึกอบรม เรื่อง ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 470 2016-06-22 14:20:45
2016-06-28 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 11/2559 444 2016-06-28 09:16:08
2016-06-29 Scientific Summit Meeting ระหว่างนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มข. กับ นักวิจัยจาก George Washington University 577 2016-06-29 09:15:15
2016-07-01 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2559 (รอบ 3) 802 2016-07-01 08:51:00
2016-07-01 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตวาหกรรม ครั้งที่ 2” 638 2016-07-01 14:02:05
2016-07-01 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” 651 2016-07-01 14:57:10
2016-07-04 แอปฯ “KhunLook” พี่เลี้ยงสุดเจ๋ง หนุนพ่อแม่ยุค IT 779 2016-07-04 09:16:53
2016-07-04 Brazillian scholarship program 562 2016-07-04 14:53:04
2016-07-06 App Koonlook 785 2016-07-06 10:11:01
2016-07-06 Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments 569 2016-07-06 11:35:19
2016-07-08 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี 740 2016-07-08 09:07:53
2016-07-08 Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 354 2016-07-08 14:47:09
2016-07-08 ISO/IEC17025 609 2016-07-08 13:20:57
2016-07-12 โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่เชิงพานิชย์ 565 2016-07-12 10:06:04
2016-07-12 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2559 520 2016-07-12 13:50:58
2016-07-13 Research Clinic 962 2016-07-13 10:55:39
2016-07-14 โครงการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัย 432 2016-07-14 08:43:47
2016-07-14 Share and Learn 551 2016-07-14 13:49:07
2016-07-14 New technology of Flow cytometry 403 2016-07-14 14:33:50
2016-07-22 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรฝ่ายวิจัยประจำปี 2559 473 2016-07-22 14:26:48
2016-07-25 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) 583 2016-07-25 10:26:44
2016-07-28 แก่นของ EdPEx คืออะไร? 766 2016-07-28 15:58:49
2016-07-29 ISO/IEC17025:2005 437 2016-07-29 14:29:05
2016-08-03 เครื่องแจ้งเตือนและรายงานอุณภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งระยะไกล 626 2016-08-03 14:35:15
2016-08-03 ทศวรรษต่อไป...กับการวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย 482 2016-08-03 15:18:04
2016-08-09 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 502 2016-08-09 08:53:31
2016-08-09 Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 579 2016-08-09 10:54:04
2016-08-11 ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2561 649 2016-08-11 10:06:05
2016-08-11 KKU Scholar 418 2016-08-11 11:13:52
2016-08-15 Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 620 2016-08-15 11:12:17
2016-08-16 Share and Learn หน่วยบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 684 2016-08-16 10:32:15
2016-08-16 Application สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล 758 2016-08-16 11:06:45
2016-08-17 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา 357 2016-08-17 14:35:55
2016-08-18 ทำบุญฝ่ายวิจัยและอุทิศส่วนกุศลแก่สัตว์ทดลองประจำปี 2559 725 2016-08-18 10:23:25
2016-08-18 CASCAP App 431 2016-08-18 16:21:27
2016-08-22 GLP and Research instrument ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 662 2016-08-22 09:16:17
2016-08-22 Confocal Scanning Microscope 416 2016-08-22 11:27:40
2016-08-22 ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 552 2016-08-22 13:33:54
2016-08-24 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 520 2016-08-25 02:24:33
2016-08-29 Big cleaning day ครั้งที่ 3 759 2016-08-29 09:05:59
2016-08-29 การอบรมการใช้โปรแกรม KKU Scholar 671 2016-08-29 09:46:43
2016-08-29 แจ้งขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป 2561 647 2016-08-29 13:24:07
2016-08-30 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา 505 2016-08-30 11:41:01
2016-09-06 Food Innopolis 426 2016-09-06 15:55:46
2016-09-01 Sample storage and cell culture solution 529 2016-09-01 10:59:10
2016-09-06 การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 408 2016-09-06 23:28:22
2016-09-08 จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข ฉบับเดือนสิงหาคม 59 1196 2016-09-08 16:13:16
2016-09-09 ทดลองชุดต้นแบบเครื่องแจ้งเตือนรายงานอุณหภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งระยะไกล 443 2016-09-09 09:25:29
2016-09-09 อบรมการออกแบบ Info Graphic 677 2016-09-09 09:50:04
2016-09-09 การอบรมเครื่องมือ Flow cytometer 490 2016-09-09 14:19:08
2016-09-09 พิธีเนื่องในวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 505 2016-09-09 15:07:49
2016-09-13 ห้องสมุดจัดอบรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิจัย ประจำเดือน กันยายน 429 2016-09-13 14:32:59
2016-09-19 จัดอบรมเครื่อง LC/MS-MS 575 2016-09-19 09:29:51
2016-09-21 ฝ่ายวิจัย และ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ร่วมต้อนรับ Prof.Rong Xiang 473 2016-09-21 08:57:59
2016-09-26 ขอเชิญส้งผลงานเพื่อรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน 588 2016-09-26 08:58:59
2016-09-26 In vivo imaging and microCT KKU 14Oct2016 511 2016-09-26 14:10:52
2016-09-28 การประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งกลุ่มวิจัย Geriatric 589 2016-09-28 15:43:12
2016-09-29 มข.จับมือกรมการแพทย์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เปิดตัว APPLICATION FAST TRACK ทางด่วนชีวิต (อ่าน 89) 546 2016-09-29 14:43:05
2016-10-04 โครงการฝึกอบรม “Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2016” 831 2016-10-04 15:39:05
2016-10-11 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559 542 2016-10-11 11:38:48
2016-10-13 เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 628 2016-10-13 09:02:31
2016-10-18 Flow cytometry and sorter การนำเสนอเครื่อง cell sorter 614 2016-10-18 10:52:09
2016-10-18 ประชาสัมพันธ์ Confocal 464 2016-10-18 10:51:00
2016-10-18 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ CliniMACS Cell Separation System in Stem Cell Transplantation 427 2016-10-18 11:18:37
2016-10-18 ประกาศการรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย พวอ. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (รอบ 1/2560) 717 2016-10-18 15:29:11
2016-10-20 A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology" 451 2016-10-20 14:46:04
2016-10-25 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 1) 556 2016-10-25 11:01:18
2016-10-26 วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 440 2016-10-26 09:47:14
2016-10-28 ประชุมปรึกษาหารือหาคณะทำงานสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 861 2016-10-28 16:31:37
2016-11-02 การใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัย โดยใช้ Beamline:1.1W Multiple x-ray techniques 522 2016-11-02 10:17:29
2016-11-02 นโยบายและทิศทางการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 448 2016-11-02 10:19:30
2016-11-03 ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology" 541 2016-11-03 10:13:09
2016-11-03 การยื่นข้อสเนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณาการวิจัยประเภทกำหนดกลุ่มเรื่องประจำปีงบประมาณ 2560 470 2016-11-03 14:25:38
2016-11-03 “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 451 2016-11-03 15:25:41
2016-11-07 สกว. เชิญชวนนักวิจัยและผู้ประกอบการสมัครรับทุนสนับสนุนวิจัยด้านการแพทย์และสุขภาพ 614 2016-11-07 14:36:59
2016-11-08 มข. มอบสิทธิ์ KKU SCHOLAR ผนึกโรงเรียนแพทย์ 3 สถาบัน 551 2016-11-08 14:39:43
2016-11-16 Writing an academic manuscript 443 2016-11-16 10:06:00
2016-11-16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 773 2016-11-16 14:19:41
2016-11-29 พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ “แผ่นแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีผู้ป่วยโรคพยาธิตัวจี๊ด ที่เป็นโปรตีนรีคอมบิแนนท์ จากยีน Hypothetical protein ” 546 2016-11-29 10:32:45
2016-12-06 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบัน (MOU) กับ School of Medicine, Nankai University สถาบันชั้นนำอันดับที่ 315 ของโลก 476 2016-12-06 10:40:33
2016-12-06 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 843 2016-12-06 15:46:53
2016-12-14 การใช้โปรแกรม SPSS 627 2016-12-14 09:53:44
2016-12-14 ตารางการอบรมประจำเดือน ธันวาคม 2559 527 2016-12-14 10:10:23
2016-12-16 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว 486 2016-12-17 02:59:40
2016-12-16 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดี 510 2016-12-16 16:10:12
2016-12-20 มข.เปิดตัวโปรแกรม CKDNET Tools คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง 1475 2016-12-20 08:52:23
2016-12-20 ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 585 2016-12-20 15:38:59
2016-12-22 Writing an academic manuscript 519 2016-12-22 09:28:07
2016-12-22 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมกับนักวิจัยทางด้าน Bio Technology โดยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเส็ทส์ (Massachusetts Institute of Technology : M 499 2016-12-22 11:50:00
2016-12-23 หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP 605 2016-12-23 10:53:22
2017-01-05 ขอเชิญสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 707 2017-01-05 10:23:23
2017-01-06 Medical Hub 575 2017-01-06 09:55:33
2017-01-09 KKU mHealth Thailand mHealth Bootcamp & Hackathon 2017 443 2017-01-09 15:49:02
2017-01-10 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม (Research for Innovation; R4I) จากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 529 2017-01-10 16:54:23
2017-01-10 รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 905 2017-01-10 14:48:03
2017-01-10 ครุภัณฑ์วิจัยหลัก 1103 2017-01-10 14:18:33
2017-01-17 Hospital SmartQ App คว้าชัย KKU mHealth 470 2017-01-17 10:30:23
2017-01-17 ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 502 2017-01-18 07:51:39
2017-01-24 ฝ่ายวิจัย จะจัดอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง 535 2017-01-24 09:52:21
2017-01-18 ประกาศให้ทุนวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม ประจำปี 2560 607 2017-01-19 10:25:46
2017-01-27 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” 543 2017-01-27 10:28:28
2017-02-02 นำเสนอ Service Blueprint หน่วยบริหารงานวิจัย 625 2017-02-02 15:12:14
2017-02-03 โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality: Ethics, proposals and publications for successful scientists) 568 2017-02-03 15:07:48
2017-02-06 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ 1053 2017-02-06 10:58:06
2017-02-07 ฝ่ายวิจัยขอต้อนรับนักศึกษาจาก Chang Gung University เพื่อศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย 659 2017-02-07 14:20:05
2017-02-10 โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 1 688 2017-02-10 15:55:06
2017-02-27 การประชุม How to KM for Research Strategy 816 2017-02-27 15:42:05
2017-03-27 การอบรม "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย" 636 2017-03-27 15:20:00
2017-03-01 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 2) 955 2017-03-01 16:48:20
2017-03-07 จับมือทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มข. แพทยศาสตร์ สุรนารี ผลิตงานวิจัย 881 2017-03-07 16:43:14
2017-03-13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้มาตรฐานอาหารและยา : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 487 2017-03-13 15:39:03
2017-03-14 รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2560 450 2017-03-14 15:05:55
2017-03-20 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2 454 2017-03-20 13:59:54
2017-03-22 การประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ "รณรงค์การลดบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง" 382 2017-03-22 10:15:10
2017-03-24 โครงการ Thailand-UK Workshop on Non-Communicable Diseases and Infectious Diseases 629 2017-03-24 10:19:06
2017-03-27 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 517 2017-03-27 13:53:24
2017-03-27 การอบรม "การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ" 617 2017-03-27 15:51:12
2017-03-28 การประชุมทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายวิจัย ประจำปี 2560 566 2017-03-28 10:56:14
2017-03-29 โครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 15 574 2017-03-29 10:54:38
2017-03-31 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0 556 2017-03-31 10:52:01
2017-04-03 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 18 634 2017-04-03 14:58:19
2017-04-04 รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560 580 2017-04-04 15:07:21
2017-04-04 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแพทย์ จากกิจกรรม KKU-ICEM 2017 792 2017-04-04 16:09:03
2017-04-10 โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2 666 2017-04-10 10:03:12
2017-05-15 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ “Clinic & Pre clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 3 670 2017-04-20 14:21:42
2017-04-25 การประชุมวิชาการ นักวิจัยใหม่ มข. 2560 673 2017-04-25 10:40:33
2017-04-25 การใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 564 2017-04-25 13:17:14
2017-05-01 โปรแกรม KKU Scholar 580 2017-05-01 13:08:56
2017-05-04 ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์น้ำเพื่อนงานทางวิทยาศาสตร์ 553 2017-05-04 16:34:56
2017-05-11 การขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย 713 2017-05-11 09:38:23
2017-05-11 จดหมายข่าว ศูนย์เครื่องมือวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 1077 2017-05-11 11:21:56
2017-05-16 โครงการ Research Forum - Clinic & Pre-clinic [2560] ครั้งที่ 3 559 2017-05-16 14:32:48
2017-05-24 การอบรมการใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (Biobank) 684 2017-05-24 10:41:52
2017-06-05 ทุนอุดหนุนวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2561 (FY2018) 610 2017-06-05 13:31:17
2017-06-15 “เปิดโลกมหาวิทยาลัยสู่เครื่องมือวิจัยระดับนานาชาติ” (Research Instrument Expo 2017) 646 2017-06-15 11:15:02
2017-06-15 การเปิดรับสมัครทุนฯ ของคณะแพทยศาสตร์ 635 2017-06-16 11:15:18
2017-06-27 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช - มข ปีงบประมาณ 60 684 2017-06-27 15:40:16
2017-07-03 ขอเชิญเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2560 (รอบ 3) 859 2017-07-03 11:25:18
2017-07-07 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2560 512 2017-07-07 15:43:57
2017-07-11 การอบรม "กลยุทธ์ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ" 531 2017-07-11 16:09:30
2017-07-11 การอบรม 586 2017-07-11 16:26:33
2017-07-13 การอบรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ควรทราบและใช้งาน Excel" 527 2017-07-13 11:49:25
2017-07-12 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ Submit online 618 2017-07-12 16:13:16
2017-07-13 การอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอะไรบ้าง สาหรับบุคลากรและสอดคล้องกับห้องปฏิบัติการ" 657 2017-07-13 10:27:22
2017-07-25 ฝ่ายวิจัยได้รับรางวัล KM Awards 2017 585 2017-07-25 13:36:59
2017-08-02 รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560 471 2017-08-02 18:16:51
2017-08-03 อบรมเชิงปฏิบัติการ GLP & Basic Instruments 563 2017-08-03 10:59:23
2017-08-03 Thailand Research Expo 2017 477 2017-08-03 15:12:48
2017-08-03 ทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 745 2017-08-03 17:00:58
2017-08-04 การบรรยาย หัวข้อ "การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 507 2017-08-04 14:50:03
2017-08-18 การจัดการบรรยายเรื่อง “การสนับสนุน และการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 646 2017-08-18 11:26:09
2017-08-23 ฝ่ายวิจัย เปิดบ้านต้อนรับ BOI และ คณะผู้ผลิต บริษัทและเอกชน 566 2017-08-23 16:22:07
2017-08-31 ฝ่ายวิจัยขอแสดงความยินดีกับ KKUEC 885 2017-08-31 10:27:24
2017-08-31 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอำนาจ อินสา 769 2017-08-31 10:27:24
2017-08-31 การยื่นขอรับค่าสนับสนุนการตีพิม์ 394 2017-08-31 10:38:43
2017-08-31 ขอเชิญเข้าร่วมงาน In-house Seminar Economics 598 2017-08-31 13:51:34
2017-09-01 การประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย 876 2017-09-01 10:08:34
2017-09-08 การขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน (สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ประจำปี 2560” 484 2017-09-08 14:25:07
2017-09-14 ตลาดนัดเปิดโลกวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “วิจัยขาย 535 2017-09-14 11:39:34
2017-10-09 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2561 923 2017-10-09 11:14:52
2017-10-12 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานการใช้ลำแสงซินโครตรอนเพื่อการวิจัยโดยใช้ Beamline: 1.1W Multiple x-ray techniques 492 2017-10-12 16:13:10
2017-10-24 International Research Summit on Zebrafish Aquarium Establishment for Cancer Research hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU 445 2017-10-24 10:09:18
2017-10-30 นักศึกษาแพทย์ ปี3 คว้ารางวัล 1st Winner ระดับนานาชาติด้านผลงานวิจัย นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 732 2017-10-30 11:12:27
2017-11-08 โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล 688 2017-11-08 15:22:14
2017-11-08 International Research Summit โดยวิทยากรจาก School of Medicine, Nankai University, PR China 635 2017-11-09 09:15:55
2017-11-09 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Flow Cytometry: Principle and Research Applications Using BD FACSAria III” 556 2017-11-09 09:30:25
2017-10-30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องมือวิจัย หัวข้อ “เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” 568 2017-11-08 14:28:29
2017-11-16 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” 510 2017-11-16 09:49:11
2017-11-16 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอาชีวอนามัยสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 10 579 2017-11-16 10:31:31
2017-11-28 ฝ่ายวิจัย เปิดรับสมัคร !! ผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิปริญญาโท 1073 2017-11-28 15:14:38
2017-12-01 ขอเชิญชวนสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 527 2017-12-01 14:06:52
2017-12-01 ขอเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ 457 2017-12-01 15:24:41
2017-12-06 ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากลและร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรพิเศษ 574 2017-12-06 14:46:36
2017-12-12 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU 536 2017-12-12 15:36:33
2017-12-22 เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 518 2017-12-22 13:35:52
2017-12-13 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าย 429 2017-12-13 14:50:46
2018-01-03 International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods 591 2018-01-03 16:37:15
2017-12-26 สวัสดีปีใหม่ 2561 527 2017-12-26 10:10:30
2018-01-04 ประกาศ !! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 389 2018-01-04 13:45:53
2018-01-09 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ "แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561" 486 2018-01-09 14:45:52
2018-01-29 ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัด เพื่อขอรับรางวัล“นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” และ “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ประจำปี 2561 460 2018-01-29 16:10:43
2018-01-19 ผลการคัดเลือกผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล 422 2018-01-19 10:08:32
2018-01-25 กิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 519 2018-01-25 10:38:50
2018-01-25 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์์ร่วมกับประเทศจีน และทุน Advanced Fellowship ร่วมกับประเทศอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561 458 2018-01-25 11:29:18
2018-01-25 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเปิดตัว โครงการคลังตัวอย่างชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 517 2018-01-25 13:58:00
2018-01-29 ทุนสนับสนุนการวิจัยของกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การเภสัชกรรม 630 2018-01-29 09:14:11
2018-01-29 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด DMSc Award ประจำปีงบประมาณ 2561 550 2018-01-29 11:09:18
2018-01-30 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)” 487 2018-01-30 14:14:59
2018-02-14 การยื่นข้อเสนอเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยแบบบูรณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 534 2018-02-14 10:33:21
2018-02-14 หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 574 2018-02-14 10:44:33
2018-03-21 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัยในหัวข้อ "Lateral flow Technique" 511 2018-03-21 09:53:13
2018-03-29 Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 - 9 ก.พ. 61 1496 2018-03-29 11:07:13
2018-04-03 อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย สำหรับงาน Lateral Flow 509 2018-04-03 09:39:23
2018-05-01 ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2561 441 2018-05-01 13:54:10
2018-05-03 โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Research Gap Fund-TED Fund) 344 2018-05-03 10:18:24
2018-06-01 การบรรยายและการใช้งานเครื่องมือวิจัยสำหรับงาน Lateral flow 466 2018-06-01 11:29:12
2018-05-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Big Data & Data Cleansing ครั้งที่ 1 430 2018-05-11 15:11:01
2018-05-11 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 552 2018-05-11 16:30:55
2018-06-14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Droplet Digital PCR (ddPCR) 485 2018-06-14 10:37:41
2018-06-14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) 562 2018-06-14 10:43:25
2018-06-25 ด่วน ! โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (ถึง 30 มิถุนายน 2561) 362 2018-06-25 13:50:23
2018-06-14 การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) 476 2018-06-14 11:10:32
2018-07-02 Health Tech for Aging KKU Datathon 647 2018-07-02 11:33:20
2018-05-07 Health Tech for Aging KKU Datathon 403 2018-07-02 18:09:40
2018-06-04 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 312 2018-07-03 10:48:30
2018-07-05 ฝ่ายวิจัย ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 308 2018-07-05 13:31:13
2018-07-05 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ประจำปี 2561 484 2018-07-05 15:18:03
2018-07-17 ห้องปฏิบัติการ หน่วยสัตว์ทดลอง เปิดให้บริการ 337 2018-07-17 13:41:38
2018-07-06 โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” 340 2018-07-06 09:25:14
2018-07-06 การสัมมนา "การให้บริการดีโอไอ (DOI) กับสารสนเทศการวิจัยดิจิทัล" 339 2018-07-06 10:06:19
2018-07-12 การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 417 2018-07-12 11:29:30
2018-07-16 ทุนวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 649 2018-07-16 14:36:21
2018-07-17 Innovation Hubs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 355 2018-07-17 14:20:19
2018-07-20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ” 471 2018-07-20 13:57:33
2018-07-26 รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561 370 2018-07-26 14:50:04
2018-08-09 รางวัลการวิจัย ประจำปี 2561 399 2018-08-09 10:59:28
2018-08-09 งานแสดงผลงานนวัตกรรมของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 301 2018-08-09 15:26:18
2018-08-14 รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Patient electric mobile lifting 688 2018-08-14 16:15:56
2018-08-14 EACC Health Card นวัตกรรมใหม่เพื่อการรักษาที่ง่ายและได้คุณภาพ 323 2018-08-14 16:20:30
2018-08-16 โปรแกรมตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กปฐมวัย (PASS Speech Audiometry) 411 2018-08-16 10:02:41
2020-01-10 การประชุมนักวิจัยกัญชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563 189 2020-01-10 16:29:36
2018-09-05 งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2018 348 2018-09-05 09:45:56
2018-09-10 การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 และการยื่นขอทุนอุดหนุนทั่วไปและทุนบูรณาการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 365 2018-09-10 15:51:41
2018-09-13 KKU Datathon 16 - 18 Sep 2018 239 2018-09-13 22:49:26
2018-09-14 โครงการ Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation ประจำปี 2561 324 2018-09-14 11:23:35
2018-09-25 KKU Datathon 2018 520 2018-09-25 09:49:06
2018-09-19 ขอเปลี่ยนแปลงการให้บริการ EEPC 325 2018-09-19 15:33:42
2018-09-26 โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 375 2018-09-26 10:18:55
2018-09-26 The Hitachi Global Foundation : Research Support Program for 2019 364 2018-09-26 14:37:41
2018-10-03 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 301 2018-10-03 14:05:53
2018-10-22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Labspec6 Multivariation สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Raman spectroscopy" 344 2018-10-22 09:30:51
2018-11-13 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Research Tools and Techniques 296 2018-11-13 14:54:17
2018-11-13 KKU SCHOLAR Privilege 482 2018-11-13 15:12:16
2018-12-11 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP” 412 2018-12-11 14:52:50
2018-12-12 รับสมัครทุนโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพิ์ในวารสารสากล 296 2018-12-12 09:58:29
2018-11-27 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation 364 2018-11-27 15:49:51
2018-12-04 รับสมัครทนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 290 2018-12-04 11:36:19
2018-11-29 ขอเชิญผู้ที่สนใจเสนอขอรับการพิจารณา “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561” 310 2018-11-29 14:11:30
2018-12-06 ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคมุยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 247 2018-12-06 14:54:52
2018-11-29 การอบรม Research Tools and Techniques 361 2018-11-29 14:28:05
2018-12-14 การประชุมเพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้าน Tropical Emerging Infectious Diseases ด้าน Tissue engineering และ Stem Cell Technology 295 2018-12-14 16:30:34
2018-12-24 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation 372 2018-12-24 14:04:50
2019-01-16 กิจกรรมแนะแนวทุนวิจัย JSPS ณ ประเทศญี่ปุ่น 2019 223 2019-01-16 08:59:58
2019-01-17 ประชุมวิชาการ "นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ครั้งที่ 1" 401 2019-01-17 10:40:09
2019-01-30 โครงการ ปั้นดินให้เป็นดาวจากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 296 2019-01-30 13:43:28
2019-02-01 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 238 2019-02-01 11:13:35
2019-02-04 เอกสารการประชุม เรื่องกรอบวิจัย ปี 2563 222 2019-02-04 11:14:14
2019-02-04 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 316 2019-02-04 15:08:18
2019-02-12 ประชาสัมพันธ์ช่วงเปิดรับข้อเสนอโครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกต่างประเทศ 325 2019-02-12 11:02:54
2019-02-12 การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิกและปรีคลินิก ครั้งที่ 1 282 2019-02-12 14:10:46
2019-02-18 ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants 2019) ภายใต้โครงการ Newton Fund 330 2019-02-18 11:33:27
2019-02-20 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ “รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติสารสิน ประจำปี 2561” 376 2019-02-20 13:34:48
2019-02-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา ได้รับทุน ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2562-2565 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 248 2019-02-20 22:14:15
2019-02-21 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Nationnal Institute of Information and Communications Technology(NICT), Japan และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 260 2019-02-21 16:00:27
2019-02-22 การประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Medicopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 313 2019-02-22 16:57:55
2019-03-05 ประชาสัมพันธ์งานอบรมของแหล่งทุน National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) 297 2019-03-05 10:35:44
2019-03-06 คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โชว์ผลงานวิจัย “น้ำผลมะม่วงหิมพานต์” มีประโยชน์ต่อสมอง-กล้ามเนื้อ เผยความสำเร็จครั้งแรกในไทย 295 2019-03-06 13:38:53
2019-03-13 การอบรม Workshop on Scientific Writing and Biostatistical Methods 255 2019-03-13 09:47:22
2019-03-18 แนวทางการบริหารจัดการภารกิจของหน่วยงาน ช่วงเปลี่ยนผ่านการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 332 2019-03-18 10:16:02
2019-03-26 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของผลหม่อนและสารสกัดผลหม่อน 301 2019-03-26 16:04:10
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน 326 2019-03-27 13:31:15
2019-03-27 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางไกรวาส แจ้งเสม และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน อุปกรณ์รองท่อนบนผู้ป่วยเด็กที่ใส่เฝือกดามสะโพก (Hip spica cast) 367 2019-03-27 13:55:12
2019-04-10 นโยบายและภารกิจของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 280 2019-04-10 15:59:25
2019-04-17 ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติพระราชพิธิบรมราชาภิเษก 286 2019-04-17 14:31:31
2019-04-17 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย 259 2019-04-17 16:06:14
2019-04-19 การประชุมรวมพลนักวิจัยการชาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 392 2019-04-19 10:12:43
2019-04-22 โครงการ และภารกิจใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 260 2019-04-22 09:10:05
2019-04-24 ประชุมวิชาการ Medical Microbiology conference 255 2019-04-24 11:23:35
2019-04-29 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 219 2019-04-29 10:49:20
2019-04-29 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อำนาจ กิจควรดี ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร ผลงาน รถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 451 2019-04-30 15:02:42
2019-05-03 การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 329 2019-05-03 08:23:17
2019-05-03 การใช้กัญชาทางการแพทย์ (สงวนสิทธิ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น บุคลากรคณะแพทยศาสตร์จะได้รับสิทธิ์เป็นอันดับแรก) 336 2019-05-03 10:55:31
2019-05-10 การจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงประเภท “เมธีวิจัยอาวุโส” และ “นักวิจัยอาวุโส” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 266 2019-05-10 16:45:02
2019-05-14 ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ 263 2019-05-14 10:33:22
2019-05-17 การอบรม "การใช้กัญชาทางการแพทย์" 277 2019-05-17 14:23:58
2019-05-28 ม.ขอนแก่นปลื้มที่ 3 มหา’ลัยไทย จากการจัดอันดับผลงานวิจัยคุณภาพสูงระดับโลกของ Leiden 221 2019-05-28 09:16:56
2019-05-30 กองบริหารงานวิจัย เปิดรับลงทะเบียนนักวิจัย มข ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์วิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 361 2019-05-30 09:09:13
2019-06-04 ขอเชิญนักวิจัยเสนอผลงานเพื่อพิจารณาเข้ารับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2562 249 2019-06-04 10:09:26
2019-06-05 ความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมด้าน medical diagnostic test kit สำหรับโรคติดเชื้อ 281 2019-06-06 07:24:27
2019-06-24 โครงการ Business Incubation Challenge : BIC 231 2019-06-24 09:36:30
2019-07-03 “4 Steps บันไดอาชีพนักวิจัย” 232 2019-07-03 09:48:44
2019-07-05 ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 202 2019-07-05 09:28:56
2019-07-08 Open House "เปิดบ้าน วช.56: Change for the Future" 161 2019-07-08 14:55:30
2019-07-09 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยภายใต้ Genomic for Emerging Infectious Diseases 189 2019-07-09 11:15:24
2019-07-10 ความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ ระหว่าง นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน 198 2019-07-10 14:03:03
2019-07-10 ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพ แลถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติ ICH-GCP 241 2019-07-10 11:22:13
2019-07-12 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การเภสัชกรรม 144 2019-07-12 14:39:16
2019-07-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุม Project Kick off ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการให้บริการทางด้านงานวิจัยภายใต้ฝ่ายวิจัย 240 2019-07-12 17:00:55
2019-07-15 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 179 2019-07-15 11:05:20
2019-07-15 เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก ประจำปี 2562 160 2019-07-16 09:53:36
2019-07-31 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กัญญลักษณ์ ชัยคำภา และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท อนุสิทธิบัตร จำนวน 7 ผลงาน 218 2019-07-31 10:55:11
2019-08-01 ฝ่ายวิจัยและสวข. ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยงในระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 255 2019-08-01 14:59:19
2019-08-08 รางวัลการวิจัย ประจำปี 2562 181 2019-08-08 09:09:33
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบทางจุลชีววิทยา 151 2019-08-08 13:51:19
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นการทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการ และการอ่านรายงานเพื่อการนำไปใช้ 115 2019-08-08 13:49:22
2019-08-08 เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 527 2019-08-08 13:52:10
2019-08-08 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 245 2019-08-10 23:06:07
2019-08-23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 323 2019-08-23 16:08:16
2019-08-26 ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2564 228 2019-08-26 16:02:22
2019-08-28 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการภายใต้ฝ่ายวิจัย 325 2019-08-28 12:12:19
2019-09-04 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล IP Champian 2019 ประเภทอนุสิทธิบัตร 198 2019-09-04 10:20:52
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 191 2019-09-16 14:10:48
2019-09-16 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ธรรศ สงวนศักดิ์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท ลิขสิทธิ์ 204 2019-09-16 14:10:37
2019-09-18 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 194 2019-09-18 14:26:07
2019-11-18 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน การศึกษาพัฒนาพรมมิเพื่อใช้เป็นสมุนไพรบำรุงความจำที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย และนวัตกรรมดีเด่น ๖๐ ปี วช. 195 2019-11-18 09:48:44
2019-09-30 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมอธิบายการใช้คู่มือคุณภาพในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 161 2019-09-30 15:57:14
2019-10-10 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์และ สวข.จัดประชุมติดตามการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 182 2019-10-10 11:00:32
2019-10-31 การอบรม “แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย” 194 2019-10-31 15:23:32
2020-09-11 เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 58 2020-09-10 17:08:08
2019-11-05 แนวทางพัฒนาความร่วมมือระหว่าง TCELS กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 212 2019-11-05 11:32:28
2019-11-07 การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ การจัดระบบงบประมาณ การบริหารจัดการทุนด้าน ววน. 162 2019-11-07 09:26:56
2019-11-08 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ปี พ.ศ. 2563-2570 200 2019-11-08 13:37:15
2019-11-22 การอบรม แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 203 2019-11-22 13:20:24
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน (K&K Gnathostoma Rapid Test ICT Kit) 97 2020-02-21 14:46:38
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน (Kapillariasis ICT Kit) 99 2020-02-21 14:46:57
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิทริคิโนสิสในคน (Trichinosis ICT Kit) 100 2020-02-21 14:42:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ปอดในคน (Paragonimiasis ICT Kit) 104 2020-02-21 14:41:11
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิปอดหนูในคน (Eosinophilic meningitis ICT Kit) 107 2020-02-21 14:44:52
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับฟาสสิโอลาในคน (Fascioliasis ICT Kit) 128 2020-02-21 14:42:41
2020-02-24 การขอรับบริการให้คำปรึกษาด้านชีวสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 99 2020-02-24 16:26:17
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน “อุปกรณ์เปลี่ยนตำแหน่งหินปูนในหูชั้นใน” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 175 2019-12-20 16:19:43
2019-12-20 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับผลงาน “รถแช่เครื่องมือสำหรับกล้องส่องหลอดลมแบบเคลื่อนที่ (Portable Antiseptic Bronchoscope Cart)” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุ 195 2019-12-22 11:31:17
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิเส้นด้าย(สตรองจิรอยด์)ในคน (Stongyloidiasis ICT Kit) 87 2020-02-19 03:40:40
2020-02-18 ชุดทดสอบโรคพยาธิใบไม้ตับในคน (Opisthorchiasis clonorchiasis ICT Kit) 101 2020-02-18 15:19:20
2020-02-21 ชุดทดสอบโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน 84 2020-02-21 14:41:30
2019-12-25 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน KKU Blood Bank Mobile Application “RED GIVE” ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 146 2019-12-25 15:25:54
2019-12-26 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 212 2019-12-26 16:16:34
2020-01-06 5G Evolution Mobile Communication and Its Ecosytem โอกาสและอนาคตของเทคโลโลยี 5G 100 2020-01-06 12:35:19
2020-01-06 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 141 2020-01-06 14:06:29
2020-01-24 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ในโอกาศได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 ประเภทวิชาการ/วิจัย 102 2020-01-24 11:52:54
2020-01-27 Work Shop Big Data กับการประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. โดย ดร.อสมา กุลวานิชย์ไชยนันท์ 143 2020-01-27 15:33:18
2020-02-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย หัวข้อ 264 2020-02-03 11:00:29
2020-02-03 ชุดทดสอบพยาธิคว้ารางวัลชมเชยครงการประกวด“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2563” (Research to Market 2020) ระดับประเทศ 125 2020-02-03 13:04:54
2019-11-27 การประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference 167 2019-11-27 09:40:15
2019-12-12 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Best Ethic Committee Award และผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรมการวิจัย ได้รับรางวัลOutstanding SIDCER Surveyor ในการประชุม FERCAP Annual Conf 199 2019-12-12 10:51:49
2020-09-21 การจัดสรรเงินทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ในรูปแบบเงินก้อน (Block Grant) 53 2020-09-21 09:35:26
2020-09-17 โครงการเสวนา “ไขเคล็ดลับ นักวิจัย ทำอย่างไรให้คนสำราญ งานสำเร็จ” 65 2020-09-17 09:01:11
2019-12-01 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดอันดับโลกสาขาด้านการแพทย์และสุขภาพขยับสูงขึ้น จากการประกาศผลการจัดอันดับของ “TIMES HIGHER EDUCATION” 115 2019-12-01 14:26:45
2020-02-06 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ร่วมกับ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 145 2020-02-06 10:44:53
2020-02-07 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก สกสว. ประจำปี 2562 162 2020-02-07 15:28:52
2020-02-14 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พลพันธ์ บุญมาก และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทลิขสิทธิ์ 210 2020-02-14 15:27:36
2020-02-18 LATERAL FLOW AND BIO-BANKING SERVICES ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว 173 2020-02-18 10:46:19
2020-06-01 พัฒนาศักยภาพตนเองด้วย PeERSONAL OKR แบบองค์กรนวัตกรรม 57 2020-06-01 09:28:32
2020-06-02 ขอเรียนเชิญประชุม Research Mall: Nutrition for all 59 2020-06-02 15:07:26
2020-02-27 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มข. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Drafting camp I (การยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร) 90 2020-02-27 14:22:00
2020-03-03 คณะแพทย์ฯมข.สุดเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมตรวจโรคพยาธิใบไม้ในตับ – พยาธิเส้นด้าย แบบรวดเร็วชุดแรกของโลก 144 2020-03-03 09:21:24
2020-04-08 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 137 2020-04-08 20:42:22
2020-04-23 โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างประจำปีงบประมาณ 2564 153 2020-04-24 00:49:54
2020-05-07 UK-Thailand Partners in Research and Innovation - Newton Fund opportunities 76 2020-05-07 15:06:45
2020-05-12 ช่องทางการติดต่อประสานงาน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 83 2020-05-13 11:29:21
2020-05-13 Run Office ขอเชิญเข้าร่วม RUN online talk May 2020 82 2020-05-13 14:23:59
2020-05-13 ประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิก-คลินิก ครั้งที่ 1/2563 118 2020-05-13 15:51:03
2020-05-21 รางวัลนักวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 71 2020-05-21 10:22:13
2020-05-21 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ และคณะ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร 95 2020-05-21 10:41:31
2020-05-21 ระชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟัง Metabolomics 101 Webinar ผ่านช่องทาง Facebook Live Streaming 72 2020-05-21 15:46:21
2020-05-21 UK-Thailand Research Funding Opportunities: EP2 ทุนวิจัยสหราชอาณาจักร และเคล็ดลับการเขียนขอทุน 60 2020-05-21 15:56:22
2020-05-22 เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนการเก็บตัวอย่างชีวภาพด้านโรค COVID-19 77 2020-05-22 09:06:51
2020-06-04 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๙๑๓/๒๕๖๓) เรื่องแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ 100 2020-06-04 13:49:01
2020-06-05 โครงการ MMS6 ได้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ Res_Talk (Research Talk) ช่อง Restalkmms6 ลงใน youtube และได้ลงคลิปที่ 11 130 2020-06-05 12:56:00
2020-06-08 ขอเชิญท่านเข้าร่วม “โครงการหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)” นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด (Highly Citied Researchers) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยระดับแนวหน้า 50 2020-06-08 11:22:25
2020-06-08 ประกาศรับสมัครทุนโครงการ Newton Fund Institutional Links (IL) ประจำปี 2563 59 2020-06-08 14:24:58
2020-06-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 58 2020-06-11 11:50:19
2020-06-15 การขอรับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการนักวิจัยแกนนำ 44 2020-06-17 08:31:08
2020-06-22 ประชุม Research Mall: Nutrition for all ครั้งที่ 1/2563 87 2020-06-22 11:19:23
2020-06-24 สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR กับ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 47 2020-06-24 12:50:42
2020-06-24 The Effects and Forecasted Medical & Health Device Manufacturing Industry after COVID-19 and Experience Sharing in Business Strategies during COVID-19 Crisis from Thai Manufacturers 54 2020-06-24 16:06:52
2020-06-25 ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 72 2020-06-25 11:41:55
2020-06-29 ร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัย ผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 74 2020-06-29 09:31:53
2020-06-29 เชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "Current Macro View of Medical Business Direction and Government Regulation" 73 2020-06-29 10:08:18
2020-07-01 รับสมัครทุนนักวิจัยใหม่ 2564 67 2020-07-01 09:07:40
2020-07-03 โครงการริเริ่มสำคัญ (Flagship Project) ปีงบประมาณ 2563 90 2020-07-03 10:07:08
2020-07-03 โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 87 2020-07-03 15:17:35
2020-07-14 ขั้นตอนการขอใช้งานเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง 82 2020-07-14 11:42:30
2020-07-20 โครงการอบรม 89 2020-07-20 10:45:52
2020-07-22 THE EVOLUTION IN HEALTHCARE: DIGITAL TRANSFORMATION IN THAILAND POST COVID-19 65 2020-07-22 15:03:24
2020-07-23 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา และร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2563 (Thailand Research Expo 2020) 65 2020-07-23 15:14:35
2020-07-30 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 107 2020-07-30 11:17:09
2020-08-04 เปิดรับ Concept Paper เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 44 2020-08-04 09:27:01
2020-08-05 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน (Certification Audit Stage 1) 55 2020-08-05 13:40:13
2020-08-05 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขงและฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุมวางแผนการแก้ไขเอกสารภายหลังการตรวจประเมินการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ชุดทดสอบพยาธิใบไม้ในตับในคน 132 2020-08-05 13:40:19
2020-09-11 ขอเชิญร่วมสัมมนาในงานมหกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา และการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 56 2020-09-11 10:37:53
2020-09-11 โครงการอบรม 66 2020-09-11 10:46:50
2020-09-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563 45 2020-09-14 00:30:50
2020-10-22 สวก. เปิดรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี 2564 59 2020-10-22 15:03:32
2020-09-21 โครงการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ โดยฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง และศูนย์เครื่องมือวิจัย ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุ 77 2020-09-21 11:35:53
2020-09-22 ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ภาควิชาพยาธิวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมด้านสังคม 48 2020-09-22 11:35:53
2020-09-22 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ 5 ทีมที่ได้รับรางวัล โครงการ Life Sci. Level Up Challenge 2020 40 2020-09-24 10:08:52
2020-09-24 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การสืบค้นสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย/ต่างประเทศ” 30 2020-09-24 10:10:54
2020-09-24 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 53 2020-09-24 11:14:21
2020-09-28 โปรดใช้ Full proposal แบบฟอร์มใหม่ เพื่อขอรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 166 2020-10-02 11:25:55
2020-10-07 โครงการจัดประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” 63 2020-10-07 16:27:49
2020-09-30 มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ นายรักษ์เกียรติ กระแสร์ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 90 2020-09-30 15:05:46
2020-10-02 ขั้นตอนขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 120 2020-10-02 09:25:14
2020-10-06 ขอเชิญร่วมกิจกรรม Digital Workshop พร้อมเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านดิจิทัล Basic Research to Competitiveness” 57 2020-10-06 10:05:26
2020-10-06 เชิดชูเกียรติ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รับพระราชทานรางวัล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 49 2020-10-06 16:41:20
2020-10-07 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Workshop on AI for Healthcare in the Post COVID-19 era 67 2020-10-07 09:39:11
2020-10-08 ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.พญ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 64 2020-10-08 13:39:57
2020-10-09 งานอบรม เรื่อง 83 2020-10-09 15:54:37
2021-04-26 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศ.ดร.ทนพ.สมชาย ปิ่นละออ 168 2021-04-26 14:06:44
2020-10-21 การจัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Data management ห้องไอซียู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 60 2020-10-21 11:19:25
2020-11-03 ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลในการสืบค้น วารสารที่ถูกถอด และวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI 522 2020-11-03 16:19:27
2020-10-22 สสว.จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 47 2020-10-22 10:37:54
2020-10-22 บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2564 59 2020-10-22 11:05:26
2020-10-22 การจัดเสวนา 105 2020-10-22 14:40:07
2020-10-27 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “ลิขสิทธิ์” 56 2020-10-27 13:32:31
2020-11-06 ประชาสัมพันธ์การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการสำหรับการยื่นขอรับทุนจาก PMU-B (พบค.) 59 2020-11-06 14:01:29
2020-11-09 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการฯ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 43 2020-11-09 11:03:59
2020-11-10 สรุปสาระสำคัญโดยย่อ ของระเบียบ มข. 2563 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่องานวิจัย และบริการวิชาการ 70 2020-11-10 09:53:12
2020-11-10 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 63 2020-11-10 10:09:56
2020-11-12 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 50 2020-11-12 08:56:46
2020-11-12 จัดอบรม หัวข้อ การเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 46 2020-11-12 14:32:05
2020-11-17 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปี 2563 34 2020-11-17 14:09:44
2020-11-17 แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างคณะในมหาวิทยาลัย 58 2020-11-17 14:09:29
2020-11-23 ประชาสัมพันธ์การให้บริการเครื่องมือวิจัยสำหรับผลิตชุดทดสอบทางการแพทย์ 38 2020-11-23 08:44:51
2020-11-23 ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 54 2020-11-23 09:17:05
2020-11-23 การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิค ครั้งที่ 1/2563 79 2020-11-23 14:55:38
2020-12-17 (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 47 2020-12-17 17:39:28
2020-11-23 ฝ่ายวิจัยฯ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย มาลีวงษ์ 64 2020-11-23 14:59:43
2020-11-24 ขอแสดงความยินดี 6 นักวิจัยที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields 69 2020-11-24 15:07:07
2020-11-25 ทิศทางการให้ทุนวิจัย ในภาพรวมของประเทศไทย 41 2020-11-25 10:01:20
2020-11-25 ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ติดอันดับ Top 2 Percent Scientists of the world in different fields 60 2020-11-25 10:04:18
2020-11-26 ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ผศ.ดร.พญ.พรรณทิพา ว่องไว 112 2020-11-26 10:23:24
2020-11-27 โครงการฝึกอบรบทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 132 2020-11-27 10:31:31
2020-11-30 ขอเชิญร่วมเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ Lunch Talk: Virtual Game in Health Care 48 2020-11-30 16:01:56
2020-12-01 ประกาศขยายเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการ ในโปรแกรมที่ 1 2 และ 3 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. 31 2020-12-01 10:13:41
2020-12-02 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยชั้นนำโลก 51 2020-12-02 11:29:13
2020-12-07 Concept of Research Program 48 2020-12-07 09:00:57
2020-12-07 การเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ "Virtual Game in Health Care" 100 2020-12-07 10:20:42
2020-12-09 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Workshop การสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี มข. สู่พาณิชย์/สังคม 46 2020-12-09 09:09:40
2021-02-04 สป.อว. ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 53 2021-02-04 11:02:41
2020-12-09 บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 55 2020-12-09 09:12:01
2020-12-21 ขอเชิญนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับทุน ภายใต้โครงการ ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 37 2020-12-21 13:36:56
2020-12-25 ขอเชิญร่วม workshop online ในข้อหัว “การพัฒนาโจทย์วิจัยด้านการพัฒนาชุมชนพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านการพัฒนากลุ่มอาชีพ จำกัด 500 คนเท่านั้น!!! 49 2020-12-25 11:27:28
2021-01-22 เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2563 68 2021-01-22 09:35:06
2021-01-26 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation process (ปรับปรุงจากสถานการณ์โควิด-19) 49 2021-01-26 14:49:56
2021-01-27 สวก.ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ครอบคลุม 9 แผนงานวิจัย 54 2021-01-27 14:14:04
2021-02-04 ประกาศทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 133 2021-02-04 11:08:34
2021-02-09 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2563 และ 2564 255 2021-02-09 09:16:56
2021-02-09 เสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ ในหัวข้อเรื่อง Developing and embedding AI into the point-of-care 39 2021-02-09 13:53:07
2021-02-16 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564 41 2021-02-16 11:03:04
2021-02-16 บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 31 2021-02-16 13:15:09
2021-02-16 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล DMSc Award 61 2021-02-16 13:18:46
2021-02-18 ฝ่ายวิจัยจัดประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิก ครั้งที่ 2/2564 55 2021-02-18 10:03:46
2021-03-02 การอบรม Good Laboratory Practice and Basic instruments online (GLP Online) 1217 2021-03-02 15:50:56
2021-03-25 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หัวข้อ การจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 62 2021-03-25 15:34:46
2021-03-29 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Joint-Institute Forum ครั้งที่ 1/2021 160 2021-03-29 13:28:31
2021-04-22 ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี 144 2021-04-23 14:49:37
2021-04-29 (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบที่ 1) 81 2021-04-29 15:09:09
2021-04-27 ขอแสดงความยินดีกับ "อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี" 62 2021-04-28 14:53:07
2021-05-07 กำหนดการสรรหานักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง ของคณะแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 61 2021-05-07 16:22:02
2021-05-13 ประชาสัมพันธ์ เครื่อง RamanSpectroscopy พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 110 2021-05-13 16:10:19
2021-05-19 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564” ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 66 2021-05-19 10:34:00
2021-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นพ.จารุพงษ์ แสงบุญมี 24 2021-06-07 09:08:58
2021-06-07 ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร 123 2021-06-07 09:10:06
2021-06-10 เปิดรับสมัคร นักวิจัยใหม่ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 95 2021-06-10 10:15:42
2021-06-11 ขอประชาสัมพันธ์ งานนวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. 62 2021-06-11 16:11:29
2021-06-18 ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด 141 2021-06-18 14:32:35
2021-06-21 ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ 51 2021-06-21 14:10:19
2021-06-10 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับอนุญาตให้ผลิต ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจหาแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อปรสิตในคน ด้วยเทคนิคอิมมิวโนโครมาโตกราฟี จำหน่ายทั้งในประเทศและ 84 2021-06-10 16:07:49
2021-06-30 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 143 2021-06-30 14:22:03
2021-07-01 คลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 31 2021-07-01 14:38:12
2021-08-20 ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2563 320 2021-08-20 14:36:15
2021-09-01 ผู้ได้รับรางวัลการวิจัย ประจำปี 2564 255 2021-09-01 10:38:11
2021-08-26 ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 44 2021-08-26 09:58:21
2021-08-31 สกสว. เปิดตัวหนังสือ “Multi Mentoring System วิจัยไทยก้าวไกลด้วย MMS” 34 2021-08-31 14:37:57
2021-09-01 รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น จากราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ 79 2021-09-01 11:03:17
2021-09-03 โครงการการพัฒนาตำรับยาสมุนไพร ที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 17 2021-09-03 14:00:59
2021-09-06 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2564 62 2021-09-06 09:54:47
2021-09-14 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ วงศ์คำ 26 2021-09-14 15:31:04
2021-09-17 พิธีมอบโล่รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 และ 2564 28 2021-09-17 10:46:24

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น