ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
อ.ดร.
ชื่อ - สกุล (ไทย)
จุฑารพ เพชระบูรณิน
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Jutarop Phetcharaburanin
ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
งานที่รับผิดชอบ
กำกับดูแล สั่งการ และบริหารจัดการฝ่ายวิจัย
อีเมล
jutarop@kku.ac.th
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63265 ต่อ

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น