ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง/คำนำหน้าชื่อ
นาง
ชื่อ - สกุล (ไทย)
อาภาภรณ์ ธรเสนา
ชื่อ - สกุล (อังกฤษ)
Arphaporn Thornsena
ตำแหน่งงาน
หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง
งานที่รับผิดชอบ
หัวหน้าวิจัยกลาง
อีเมล
apathasana@gmail.com
เบอร์ติดต่อ (ภายใน)
63355

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น