พื้นที่ให้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง

ห้องเพาะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องเพาะเลี้ยง

นายอำนาจ อินสา

ห้องพักสัตว์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องพักสัตว์

นายมนพ หอมสมบัติ

ห้องเลี้ยงสัตว์ไม่ติดเชื้อ

ห้องเลี้ยงสัตว์ติดเชื้อ

ห้องปฏิบัติการสัตว์

ทางเดินกลาง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น