ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการบริหารงาน

คณะแพทยศาสตร์ ด้านการวิจัย ปี 2568-2571


SC6: งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถถูกนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างแพร่หลาย แก้ไขปัญหาสุขภาพของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศอย่างยั่งยืน (SDG3) และสามารถเป็นต้นแบบรวมถึงผลักดันเป็นนโยบายของประเทศฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น