ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม
17/08/20 GLP and basic instrument รอบที่ 2/2563
 สิ้นสุดการลงทะเบียน
30/07/20 GLP and basic instrument รอบที่ 1/2563
 สิ้นสุดการลงทะเบียน
24/07/20 การสาธิตการทำงานของเครื่อง Gel documentation (ChemiDoc MP imaging system)
 สิ้นสุดการลงทะเบียน
20/07/20 การสาธิตการทำงานของเครื่อง Gel documentation (Amersham ImageQuantTM 800)
 สิ้นสุดการลงทะเบียน
17/12/19 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยทุนภายนอกอย่างมืออาชีพ
 สิ้นสุดการลงทะเบียน

สนับสนุนการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น