สนับสนุนการวิจัย


พื้นที่และห้องปฏิบัติการ

 • จองห้องประชุมอาคารเวชฯ
 • Key card
 • Lateral Flow Technology
 • Biobank
 • Go Innovation


  Research Market
  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
  สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น