ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

วันที่ประกาศ หัวข้อข่าว ภาพข่าว อ่าน อ่านล่าสุด
2023-01-16 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Lunch Talk: AI for medical technology 190 2023-01-16 10:15:55
2023-01-06 วิธีการขออนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Submission) 184 2023-01-06 14:20:34
2022-12-23 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือแนวทางส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ 168 2022-12-23 14:37:40
2022-12-21 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอเชิญอบรมการยกร่างคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ครั้งที่ 1 61 2022-12-21 14:36:35
2022-12-07 การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลไทย - ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 82 2022-12-07 16:07:55
2022-08-19 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 127 2022-08-19 10:56:23
2021-11-24 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จ โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 25 341 2021-11-24 15:36:17
2021-09-03 โครงการการพัฒนาตำรับยาสมุนไพร ที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 346 2021-09-03 14:00:59
2021-07-01 คลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 501 2021-07-01 14:38:12
2021-06-21 ประชาสัมพันธ์การอบรมหัวข้อ 294 2021-06-21 14:10:19
2020-12-07 การเสวนาประเด็นวิจัยทางการแพทย์ "Virtual Game in Health Care" 260 2020-12-07 10:20:42
2020-11-27 โครงการฝึกอบรบทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ ประจำปี 2563 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 507 2020-11-27 10:31:31
2020-11-23 การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิค ครั้งที่ 1/2563 284 2020-11-23 14:55:38
2020-11-12 จัดอบรม หัวข้อ การเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเครื่องมือแพทย์ 173 2020-11-12 14:32:05
2020-10-22 การจัดเสวนา 232 2020-10-22 14:40:07
2020-10-21 การจัดประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง Data management ห้องไอซียู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 196 2020-10-21 11:19:25
2020-09-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลวิจัยทางคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2563 182 2020-09-14 00:30:50
2020-09-11 โครงการอบรม 213 2020-09-11 10:46:50
2020-06-22 ประชุม Research Mall: Nutrition for all ครั้งที่ 1/2563 404 2020-06-22 11:19:23
2020-05-13 ประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านปรีคลินิก-คลินิก ครั้งที่ 1/2563 446 2020-05-13 15:51:03
2019-11-22 การอบรม แนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย 310 2019-11-22 13:20:24
2019-08-28 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ สวข. จัดประชุมจัดทำเอกสารคู่มือคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการภายใต้ฝ่ายวิจัย 704 2019-08-28 12:12:19
2019-08-26 ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ ปีงบประมาณ 2564 345 2019-08-26 16:02:22
2019-08-01 ฝ่ายวิจัยและสวข. ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดและการประเมินความเสี่ยงในระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 414 2019-08-01 14:59:19
2019-07-12 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์จัดประชุม Project Kick off ISO 9001: 2015 สำหรับโครงการให้บริการทางด้านงานวิจัยภายใต้ฝ่ายวิจัย 377 2019-07-12 17:00:55
2019-07-10 ความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบทางการแพทย์ ระหว่าง นักวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน 316 2019-07-10 14:03:03
2019-06-05 ความร่วมมือการสร้างนวัตกรรมด้าน medical diagnostic test kit สำหรับโรคติดเชื้อ 404 2019-06-06 07:24:27
2019-05-17 การอบรม "การใช้กัญชาทางการแพทย์" 438 2019-05-17 14:23:58
2019-02-22 การประชุมหารือความร่วมมือโครงการ Medicopolis ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 434 2019-02-22 16:57:55
2019-02-12 การประชุมคณะกรรมการวิจัยด้านคลินิกและปรีคลินิก ครั้งที่ 1 547 2019-02-12 14:10:46
2018-12-24 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design thinking for product innovation 491 2018-12-24 14:04:50
2018-12-14 การประชุมเพื่อให้เกิดความร่วมมือการวิจัยด้าน Tropical Emerging Infectious Diseases ด้าน Tissue engineering และ Stem Cell Technology 409 2018-12-14 16:30:34
2018-11-29 การอบรม Research Tools and Techniques 477 2018-11-29 14:28:05
2018-10-22 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้โปรแกรม Labspec6 Multivariation สำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Raman spectroscopy" 473 2018-10-22 09:30:51
2018-07-20 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ การบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ” 607 2018-07-20 13:57:33
2018-07-05 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "GLP and Basic instruments" ประจำปี 2561 627 2018-07-05 15:18:03
2018-06-14 การอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์สารโดยการดูดกลืนแสงแบบลำแสงคู่ (UV-Vis-NIR Agilent Cary 5000) 863 2018-06-14 11:10:32
2018-06-14 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แอนแอโรบิคแบคทีเรีย (Anaerobic Bacteria) 699 2018-06-14 10:43:25
2018-03-21 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายการใช้งานเครื่องมือวิจัยในหัวข้อ "Lateral flow Technique" 640 2018-03-21 09:53:13
2018-01-25 กิจกรรมพบปะนักวิจัย ในหัวข้อ “แนวทางส่งเสริมงานวิจัยและทิศทางการวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2561 653 2018-01-25 10:38:50
2018-01-03 International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods 979 2018-01-03 16:37:15
2017-12-22 เปิดโครงการขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล (Mining data for International Publication Project) และการบรรยายพิเศษจากวิทยากร 632 2017-12-22 13:35:52
2017-12-12 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม International Research Forum on Practical Biostatistics: Concepts and Methods hosted by Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU 679 2017-12-12 15:36:33
2017-11-09 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Flow Cytometry: Principle and Research Applications Using BD FACSAria III” 681 2017-11-09 09:30:25
2017-11-08 International Research Summit โดยวิทยากรจาก School of Medicine, Nankai University, PR China 784 2017-11-09 09:15:55
2017-11-08 โครงการ ขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล 1058 2017-11-08 15:22:14
2017-10-30 ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การใช้งานเครื่องมือวิจัย หัวข้อ “เทคนิค และการประยุกต์ใช้ Raman Spectroscopy ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์” 683 2017-11-08 14:28:29
2017-09-01 การประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังและศึกษาระดับโมเลกุลของแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย 1298 2017-09-01 10:08:34
2017-08-18 การจัดการบรรยายเรื่อง “การสนับสนุน และการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 766 2017-08-18 11:26:09
2017-08-04 การบรรยาย หัวข้อ "การสนับสนุนและการให้บริการของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 632 2017-08-04 14:50:03
2017-08-03 อบรมเชิงปฏิบัติการ GLP & Basic Instruments 682 2017-08-03 10:59:23
2017-07-13 การอบรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ควรทราบและใช้งาน Excel" 663 2017-07-13 11:49:25
2017-07-13 การอบรม "มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยอะไรบ้าง สาหรับบุคลากรและสอดคล้องกับห้องปฏิบัติการ" 988 2017-07-13 10:27:22
2017-07-11 การอบรม 717 2017-07-11 16:26:33
2017-07-11 การอบรม "กลยุทธ์ในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ" 661 2017-07-11 16:09:30
2017-05-24 การอบรมการใช้งานโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวอย่างชีวภาพเพื่องานวิจัย (Biobank) 840 2017-05-24 10:41:52
2017-05-16 โครงการ Research Forum - Clinic & Pre-clinic [2560] ครั้งที่ 3 694 2017-05-16 14:32:48
2017-04-10 โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 2 831 2017-04-10 10:03:12
2017-04-03 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน ครั้งที่ 18 853 2017-04-03 14:58:19
2017-03-28 การประชุมทบทวนกลยุทธ์ฝ่ายวิจัย ประจำปี 2560 684 2017-03-28 10:56:14
2017-03-27 การอบรม "การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ" 752 2017-03-27 15:51:12
2017-03-27 การอบรม "ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หลักการ ที่ควรรู้ของบคุลากรฝ่ายวิจัย" 768 2017-03-27 15:20:00
2017-02-27 การประชุม How to KM for Research Strategy 939 2017-02-27 15:42:05
2017-02-10 โครงการ “Clinic & Pre-clinic Research Forum 2560” ครั้งที่ 1 936 2017-02-10 15:55:06
2017-02-07 ฝ่ายวิจัยขอต้อนรับนักศึกษาจาก Chang Gung University เพื่อศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัย 773 2017-02-07 14:20:05
2017-02-02 นำเสนอ Service Blueprint หน่วยบริหารงานวิจัย 857 2017-02-02 15:12:14
2017-01-24 ฝ่ายวิจัย จะจัดอบรมเรื่อง หลักเกณฑ์และการใช้บริการหน่วยสัตว์ทดลอง 643 2017-01-24 09:52:21
2016-12-23 หลักการทำวิจัยทางคลินิกที่ดีสำหรับการดำเนินโครงการวิจัยคลินิกอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามแนวปฏิบัติ ICH-GCP 737 2016-12-23 10:53:22
2016-12-06 โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 968 2016-12-06 15:46:53
2016-11-03 ศาสตราจารย์ผิวพรรณ มาลีวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ A Special Symposium on "Recent Advances in Viral Immunology" 640 2016-11-03 10:13:09
2016-10-28 ประชุมปรึกษาหารือหาคณะทำงานสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1030 2016-10-28 16:31:37
2016-09-28 การประชุมเพื่อหาแนวทางจัดตั้งกลุ่มวิจัย Geriatric 689 2016-09-28 15:43:12
2016-09-19 จัดอบรมเครื่อง LC/MS-MS 685 2016-09-19 09:29:51
2016-09-09 การอบรมเครื่องมือ Flow cytometer 600 2016-09-09 14:19:08
2016-09-09 อบรมการออกแบบ Info Graphic 797 2016-09-09 09:50:04
2016-09-09 ทดลองชุดต้นแบบเครื่องแจ้งเตือนรายงานอุณหภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งระยะไกล 722 2016-09-09 09:25:29
2016-09-01 Sample storage and cell culture solution 646 2016-09-01 10:59:10
2016-08-29 การอบรมการใช้โปรแกรม KKU Scholar 775 2016-08-29 09:46:43
2016-08-22 GLP and Research instrument ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 878 2016-08-22 09:16:17
2016-08-16 Application สนับสนุนการบริการรักษาพยาบาล 902 2016-08-16 11:06:45
2016-08-16 Share and Learn หน่วยบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1 789 2016-08-16 10:32:15
2016-08-15 Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 781 2016-08-15 11:12:17
2016-08-03 เครื่องแจ้งเตือนและรายงานอุณภูมิตู้เย็นและตู้แช่แข็งระยะไกล 929 2016-08-03 14:35:15
2016-07-14 Share and Learn 668 2016-07-14 13:49:07
2016-07-08 ISO/IEC17025 716 2016-07-08 13:20:57
2016-07-06 Good Laboratory Practice (GLP) and Research instruments 759 2016-07-06 11:35:19
2016-05-19 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน 1127 2016-05-19 16:20:09
2016-04-27 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย ครั้งที่ 3 848 2016-04-27 15:19:52
2016-04-21 การอบรม “จะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยได้อย่างไร” 1000 2016-04-21 10:56:14
2016-04-18 ฝึกอบรมเครื่องมือ Confocal Scanning Microscope “Carl Zeiss” LSM800 635 2016-04-18 11:00:38
2016-04-11 ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโครงการ CASCAP และ CKDNET 722 2016-04-12 01:25:39
2016-03-25 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาพยาบาลและวิจัย 843 2016-03-25 08:55:14
2016-03-22 ฝ่ายวิจัยจัดการประชุมปรึกษาหารือ สำหรับนักวิจัยกลุ่ม Metabolic Syndrome 695 2016-03-22 15:11:36
2016-03-15 การประชุมปรึกษาหารือการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU 694 2016-03-15 15:19:11
2016-03-14 จัดการประชุมทีมวิจัยโรคไต/นำร่อง Esan One Health 2/2559 944 2016-03-14 14:54:43
2016-02-12 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการบริการรักษาและวิจัย 1168 2016-02-12 14:46:27
2016-02-10 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมการประชุม Sciencetific summit ร่วมกับ GWU ของกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrome 715 2016-02-10 13:23:47
2016-01-29 การประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม 962 2016-01-29 15:53:22
2016-01-20 อบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes “Carl Zeiss” LSM800 980 2016-01-20 09:46:55
2016-01-07 สัมนาเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้น และการรายงานผลงานตีพิมพ์ " 704 2016-01-07 16:12:46
2015-12-25 อบรมเครื่องมือศูนย์วิจัยกลาง Confocal Scanning Microscope "Carl Zeiss" LSM800 766 2015-12-25 15:48:18
2015-12-19 กิจกรรม “What is the research? เปิดประตูสู่ห้องแล็บ” 821 2015-12-19 14:52:17
2015-12-16 การประชุมหารือเพื่อพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลการจัดเก็บตัวอย่างชีวภาพ (Biobank) 903 2015-12-16 15:15:26
2015-12-09 ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 664 2015-12-09 15:53:01
2015-12-02 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านระเบียบวิธี วิจัยและชีวสถิติ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (ภายนอก) 1617 2015-12-02 15:50:13
2015-11-19 ภาพบรรยากาศการรายงานตัวชี้วัดหลักด้านการวิจัยรายภาควิชา ปีงบประมาณ 2558 681 2015-11-19 09:40:03
2015-09-04 การอบรมการใช้เครื่องมือ Confocal Scanning Microscopes 906 2015-09-04 14:00:41
2015-08-21 อบรมการจัดเก็บและทิ้งสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย 773 2015-08-21 16:38:59
2015-08-06 การอบรมและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง 694 2015-08-06 16:40:55
2015-08-05 Targeted Research 833 2015-08-05 14:34:13
2015-07-24 การประชุมหารือการสืบค้นผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่่อการรายงานตัวชี้วัด 634 2015-07-24 09:05:24
2015-07-22 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share and Learn 2015 1102 2015-07-22 15:29:06
2015-07-06 การบรรยายในโครงการ First Draft Manuscript Writing (MWC) เรื่อง To write a good scientific review articles 941 2015-07-06 08:58:49
2015-06-26 Respond to the comments from reviewers/editors 841 2015-06-26 16:40:36
2015-06-25 การประชุมคณะกรรมการจัดการประชุม Wellcome center for Global Health 2015 717 2015-06-25 11:16:05
2015-06-22 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิค Lateral-Flow(ICT) Lateral-Flow Test Device Development 851 2015-06-22 08:50:42
2015-06-22 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Publish or perish and Publish or perish 953 2015-06-22 08:15:08
2015-06-12 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Preparation for manuscript writing 733 2015-06-12 16:22:52
2015-06-06 การบรรยายโครงการ MWC หัวข้อ Publication-oriented research planning 607 2015-06-07 14:05:59
2015-05-25 การประชุม สนทนาโต๊ะกลมเรื่อง ทำอย่างไรจึงจะขอทุนวิจัยจากสกว.ได้ 951 2015-05-25 15:49:36
2015-04-22 การประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Cluster Health : RUN 801 2015-04-22 14:22:01
2015-04-08 การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) 832 2015-04-08 15:03:04
2015-04-03 ฝ่ายวิจัย เปิดตัวโครงการ First Draft Manuscript Writing Clinic (MWC) 735 2015-04-03 10:11:13
2015-03-20 บุคลากรฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แนะนำการใช้โปรแกรม SciVal 1101 2015-03-20 17:19:06
2015-03-20 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal 1158 2015-03-20 15:12:20
2015-03-12 ฝ่ายวิจัยจัดเสวนา เรื่อง Big Data Analytics for Healthcare 1175 2015-03-12 18:22:01
2015-01-30 ภาพกิจกรรมการอบรมหัวข้อ New Era of genome editing 765 2015-02-09 10:46:13
2015-01-29 การประชุมเสวนาเรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศครั้งที่ 1 1026 2015-02-09 00:35:23
2015-01-22 การเข้าร่วมพบปะ Manuscript Editor Professor. James A. Will, Meeting with KKU Authors 797 2015-02-09 10:10:23
2014-12-26 การประชุมจัดทำ Work Process บุคลากรฝ่ายวิจัย 875 2015-02-09 12:06:26
2014-12-17 การประชุมส่งมอบงานของผู้บริหารฝ่ายวิจัย 1219 2015-02-09 10:13:20
2014-10-22 การอบรมการใช้งาน Submit Online 985 2015-02-09 10:13:13
2014-09-25 คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ 50 ปี มข.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ( 7 คณะ ) ครั้งที่ 4 961 2015-02-08 17:00:19
2014-08-30 การฝึกอบรมในหัวข้อ Trick and Tip for manuscript preparation 924 2015-02-09 13:58:04
2014-08-26 การฝึกอบรมในหัวข้อ Biogeography, climate change and research possibilities in biology and medicine 780 2015-02-11 23:09:28
2014-08-21 การฝึกอบรมในหัวข้อ Molecular Phylogeny 917 2015-02-10 10:23:34
2014-08-20 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ "Cancer Network" 676 2015-02-08 17:09:42
2014-08-18 การฝึกอบรมในหัวข้อ Getting Published 916 2015-02-08 17:09:41
2014-07-25 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 50 ปี 1344 2015-02-08 23:42:38

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น