เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ข้อบังคับสำคัญการลงทุนร่วมทุน ปี 2564 Link
ข้อบังคับการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2564 DOWNLOAD
ข้อบังคับการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2564 ฉบับที่ 2 DOWNLOAD
คำสั่งมหาวิทยาลัย 3749-2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก DOWNLOAD
การจัดตั้งหน่วยงานวิสาหกิจ มข. Link
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2564 DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1652-2564) เรื่อง กำหนดประเภทและสถานะหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1653-2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งการรวม หรือการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1654-2564) เรื่อง งบประมาณ ทุน การเงินบัญชี และการตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน DOWNLOAD
ประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 1655-2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจและส่วนงาน DOWNLOAD

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น