นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (10/2565)

DOWNLOAD

2. บันทึกข้อความ แจ้งเปิดรับนักวิจัยสมรรถนะสูง 2567 DOWNLOAD

3. แบบเสนอรายชื่อนักวิจัยสมรรถนะสูง 2567 DOWNLOAD

4. แบบแสดงความจำนงใช้ทรัพยากรของสาขาวิชา DOWNLOAD

5. แผนการดำเนินงานนักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์ มข. DOWNLOAD

6. หลักเกณฑ์การพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์ 2567 DOWNLOAD

7. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 1620/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

8. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 844/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

9. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

10. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 415/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

11. สรุปรายชื่อนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงคณะแพทยศาสตร์ มข DOWNLOAD

รายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารงานวิจัย มข.


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น