นักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (3/2559 และ 4/2559)

DOWNLOAD

2. การจ้างเมธีวิจัยอาวุโส มข. DOWNLOAD

3. การจ้างนักวิจัยอาวุโส มข. DOWNLOAD

4. แผนการดำเนินงานนักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์ มข. DOWNLOAD

5. แนวทางการพิจารณาการจ้างนักวิจัยสมรรถนะสูง คณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

6. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 1620/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

7. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 844/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

8. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 300/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักวิจัยสมรรถนะสูง DOWNLOAD

9. สรุปรายชื่อนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงคณะแพทยศาสตร์ มข DOWNLOAD

รายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารงานวิจัย มข.


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น