ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิจัย

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 107/2558) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. DOWNLOAD

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 144/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่วิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. DOWNLOAD

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 143/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ครุภัณฑ์วิจัยกลางคณะแพทยศาสตร์ มข. DOWNLOAD

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 35/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรห้องปฏิบัติการวิจัย ฉบับที่ 78/2561 DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ 493/2562 DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยสถานที่ทำวิจัย ที่ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 DOWNLOAD

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดสรรห้องปฏิบัติการ ฉบับที่ 960/2561 DOWNLOAD

คำสั่ง(493/2562)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยสถานที่ทำวิจัยที่ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น