แบบฟอร์มขอใช้ Keycard

หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่วิจัย DOWNLOAD

หลักเกณฑ์การใช้พื้นที่วิจัย (เพิ่มเติม) DOWNLOAD

ขั้นตอนการขอใช้บัตรผ่าน (Key card) อาคารเวชวิชชาคาร DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น