การจัดสรรผู้ช่วยนักวิจัยแก่ภาควิชาคลินิก

1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 99/2563) เรื่อง แนวทางการจัดสรรผู้ช่วยนักวิจัยแก่ภาควิชาคลินิก DOWNLOAD

2. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 1725/2563) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผู้ช่วยนักวิจัยแก่ภาควิชาคลินิก DOWNLOAD

3. คำชี้แจงการประเมินผู้ช่วยนักวิจัย ปี 2564 DOWNLOAD

4. แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยนักวิจัยภาควิชาคลินิก ปี 2564 (รอบ 9 เดือน) DOWNLOAD

5. แบบรายงานข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิจัย DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น