โครงการวิจัยที่ใช้บริการรักษาพยาบาล
1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 211/2566) เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยที่ใช้บริการรักษาพยาบาล DOWNLOAD

2. แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นทะเบียนและดำเนินการโครงการวิจัยที่ใช้บริการรักษาพยาบาล DOWNLOAD

3. ขั้นตอนปฏิบัติการบริหารจัดการงานวิจัยที่ใช้บริการรักษาพยาบาล DOWNLOAD

4. คำสั่ง 1179/2563 คณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่ใช้บริการรักษาพยาบาล DOWNLOADฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น