ความเป็นมา


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Research Affairs, Faculty of Medicine, KKU)

ก่อตั้งขึ้น เมื่อพ.ศ. 2527 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก โดยมีพันธกิจหลักคือ “สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม”


นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ นำไปใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และนานาชาติ รวมทั้งสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์


ปัจจุบันสำนักงานฝ่ายวิจัย ตั้งอยู่ที่อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ภายใต้งานบริการการวิจัย ได้แก่


1. หน่วยบริหารงานวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และให้การเชิดชูเกียรตินักวิจัย นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการกลางของฝ่ายวิจัยกำกับดูแลงานเลขานุการผู้บริหาร งานธุรการกลาง มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ ในการติดต่อสื่อสารกิจกรรม ข่าวสาร และข้อมูลต่างๆของฝ่ายวิจัย ตลอดจนการรายงานผลตัวชี้วัดหลักด้านการวิจัย

2. หน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุนครุภัณฑ์วิจัยและพื้นที่วิจัย
- โดยมีพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยมากกว่า 7,000 ตารางเมตร ในอาคารเวชวิชชาคาร อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ ชั้น 16 และชั้น 17 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 3 และ ชั้น 4 โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง และห้องบ่มเพาะนักวิจัย ห้องประชุม ห้องพักนักวิจัย
- ให้บริการในครุภัณฑ์วิจัยพื้นฐาน และจัดหาครุภัณฑ์วิจัยที่มีเทคโนโลยีจำเพาะขั้นสูง เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง โดยจัดหมวดครุภัณฑ์เป็น 7 Platforms มีนักวิทยาศาสตร์ประจำเครื่องมือ เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมการใช้ครุภัณฑ์วิจัยแก่นักศึกษาและนักวิจัย ฝึกอบรมมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการวิจัย และเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025


3. หน่วยสัตว์ทดลอง ทำหน้าที่ผลิตหนูแฮมสเตอร์ หนูเจอบิ้ว หนูถีบจักร และหนูแรท และให้บริการสัตว์ทดลองเพื่อสนับสนุนงานวิจัย งานทดสอบ งานการเรียนการสอน และการบริการ แก่บุคลากรภายในและสถาบันภายนอก
กว่า 30 ปี ที่หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ ได้ผลิตหนูแฮมสเตอร์ สนับสนุนงานวิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานวิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นอันดับหนึ่งของโลก นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ให้การรับรองจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบังคับและการบริหารยาในสัตว์ทดลอง ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากร อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นสถานฝึกอบรม ดูงานของนักศึกษาต่างสถาบัน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานสัตว์ทดลองระดับชาติต่อไป


4. หน่วยระบาดวิทยาคลินิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 โดยได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ผ่านองค์กร International Clinical Epidemiology Network ผลงานเด่น คือ สร้างชุมชนนักวิจัย ฝึกอบรมระยะสั้นด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิจัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคลากรทางการแพทย์แก่สถาบันอื่นทั่วประเทศ นอกจากนั้นหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ได้สร้างเครือข่ายชุมชนวิจัยในโรงพยาบาลศูนย์ทั้งขอนแก่น นครราชสีมา และอุบลราชธานี ปัจจุบันยังเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์คลินิก ปริญญาเอก ซึ่งกำลังพัฒนาเป็นหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการฝึกอบรมด้านสถิติวิจัยพื้นฐานและชั้นสูง systematic review and meta-analysis การวิจัยเชิงคุณภาพและสอนแพทย์ประจำบ้านเกี่ยวกับการทำวิจัยทางคลินิก


ฝ่ายวิจัย มีการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Ethics Committee for Human Research (ECKKU) ) และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic of Clinical Research Office (ACRO))


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น