ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.พรรณทิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการการวิจัย


นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้างานบริการการวิจัย

นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัยและสัตว์ทดลอง


นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
นักจัดการงานทั่วไป

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานเลี้ยงสัตว์

นายอำนาจ อินสา
ผู้ช่วยนักวิจัย (สัตว์ทดลอง)

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิจัย (บริหารงานวิจัย)

นางสาวชัญญานุช ดีรักษา
ผู้ช่วยนักวิจัย (บริหารงานวิจัย)

นายอลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย (บริหารงานวิจัย)

นางสาวสุกัญญา บุญเอนก
พนักงานธุรการ

นางสาววาสนา แพงสร้อย
พนักงานธุรการ

นางสาวชลธิชา สาระ
พนักงานธุรการ

นางสาวภัทชรวรินทร์ จาริชานนท์
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิจัย (ศรีนครินทร์เวชสาร)

นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัย


นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี
นักวิทยาศาสตร์

นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

รศ. ดร.สุรชัย แซ่จึง
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก


นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางสาวปิยนันท์ สุภรัตนกุล
นักชีวสถิติ

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยนักวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น