ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


รศ.ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ศ.ชิงชิง ฟูเจริญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

รศ.จริยา อำคา เวลบาท
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

งานบริการการวิจัย


นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
หัวหน้างานบริการการวิจัย

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
หัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัยและสัตว์ทดลอง


นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานเลี้ยงสัตว์

นายอำนาจ อินสา
ผู้ช่วยนักวิจัย (สัตว์ทดลอง)

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยวิจัย (บริหารงานวิจัย)

นางสาวนภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์
ผู้ช่วยวิจัย (บริหารงานวิจัย)

นางสาวสุกัญญา บุญเอนก
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาววาสนา แพงสร้อย
พนักงานธุรการ

นางสาวชลธิชา สาระ
พนักงานธุรการ

นางสาวพรรณชนก ชาวไธสง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ผู้ช่วยวิจัย (ศรีนครินทร์เวชสาร)

นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
หัวหน้าหน่วยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการวิจัย


นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัตรา เทียมวงศ์
นักวิทยาศาสตร์

นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
ผู้ช่วยวิจัย

รศ. ดร.สุรชัย แซ่จึง
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก


นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางสาวปิยนันท์ สุภรัตนกุล
นักชีวสถิติ

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น