ผู้บริหารฝ่ายวิจัย


รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.พรรณทิพา ว่องไว
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.จุฑารพ เพชระบูรณิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

งานบริการวิชาการและวิจัย


นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย

นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
รักษาการหัวหน้าหน่วยบริหารงานวิจัย


นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวชัญญานุช ดีรักษา
ผู้ช่วยนักวิจัย

นายอลงกรณ์ โสมเกษตรินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวชลธิชา สาระ
พนักงานธุรการ

นางสาวสุกัญญา บุญเอนก
พนักงานธุรการ

นางอาภาภรณ์ ธรเสนา
หัวหน้าหน่วยวิจัยกลาง


นางสาวกฤษณา ตลับกลาง
นักวิชาการวิทยาศาสตร์

นางสาวนุชนาฏ จันทิหล้า
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวรุ่งทิพย์ มาดี
นักวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.ภาธร ภิรมย์ไชย
หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยาคลินิก


นางแก้วใจ เทพสุธรรมรัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางจารุวรรณ ดวงอ่อนนาม
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ

นางสาววิสา เหล่าจันอัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป

นางสาวจินตนา แก้วคง
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางพิกุล เขียวในวัง
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวปิยนันท์ สุภรัตนกุล
นักชีวสถิติ

นางสาวอรอนงค์ โนนทิง
หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง


นายมนัส หอมสมบัติ
นักวิชาการวิทยาศาสตร์

นายมนพ หอมสมบัติ
พนักงานเลี้ยงสัตว์

นายอำนาจ อินสา
ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า
ผู้ช่วยนักวิจัย

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น