ข้อกำหนด และระเบียบต่างๆในการดำเนินงานด้านสัตว์ทดลอง

 

1. พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 Click
2. พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 Click
3. จรรยาบรรณนักวิจัย (แนวทางปฏิบัติ) Click
4. ประกาศคกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2559 Click
5. ประกาศคกส. เรื่อง ข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 Click
6. ประกาศคกส. เรื่อง คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) Click
7. ประกาศคกส. เรื่อง การจัดการกับซากของเสีย Click
8. ประกาศคกส. เรื่อง การทำให้สัตว์ตายอย่างสงบ Click
9. ประกาศคกส. เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ Click
10. การดูแลเชื้อโรคตามระดับความเสี่ยง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข) Click

ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มข.

 

1. ประกาศมข.ที่ 948/2562 เรื่อง อัตราค่าบริการหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ Click
2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ที่ 8/2562 เรื่องหลักปฏิบัติการใช้พื้นที่วิจัยหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ Click
3. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 141/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและ คกส.คณะแพทยศาสตร์ Click
4. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 2314/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาโครงการที่ยื่นขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง Click
5. คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 1019/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายในเพื่อพิจารณาโครงการที่ยื่นขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลอง Click
6. ขั้นตอนการขอใช้บริการสัตว์ทดลอง หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ Click
7. ขั้นตอนการขอพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ Click
8. ข้อมูลขนาดกรงของหน่วยสัตว์ทดลอง Click
9. ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในหน่วยสัตว์ทดลอง Click
10. ข้อมูลขั้นตอนการล้างกรงสัตว์ทดลอง Click

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น