การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. มข (3496/2561) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มข.

[ข้อ 6 สำหรับผลงานตีพิมพ์วารสาร TCI]

DOWNLOAD

2. มข (2152/2564) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น DOWNLOAD

3. มติที่ประชุมกรรมการบริหารงานวิจัย มข. เรื่องการเบิกจ่าย Top400 ในประเทศ DOWNLOAD

4. มข (125/2565) เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น DOWNLOAD

5. มข (1084/2565) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสมทบค่าธรรมเนียมที่วารสารเรียกเก็บสำหรับการตีพิมพ์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

6. มข (1866/2565) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น