การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. คณะแพทยศาสตร์ (14/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างผลงาน DOWNLOAD

2. คณะแพทยศาสตร์ (113/2554) เบิกค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ non-index DOWNLOAD

3. มข (2152/2564) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น DOWNLOAD

***มติที่ประชุมกรรมการบริหารงานวิจัย มข. เรื่องการเบิกจ่าย Top400 ในประเทศ DOWNLOAD

4. มข (1084/2565) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสมทบค่าธรรมเนียมที่วารสารเรียกเก็บสำหรับการตีพิมพ์ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

5. [ยกเลิก]มข (949/2562) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า Page Charge สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น