การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. คณะแพทยศาสตร์ (14/2551) เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสร้างผลงาน DOWNLOAD

2. คณะแพทยศาสตร์ (113/2554) เบิกค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ non-index DOWNLOAD

3. มข (2152/2564) เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น DOWNLOAD

4. [ยกเลิกประกาศ] มข (2279/2560) เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผร่ผลงานในระดับนานาชาติ DOWNLOAD

5. มข (949/2562) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า Page Charge สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น