การสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์

1. ค่าตอบแทนตามภาระงานเป็นกรณีพิเศษแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มข.[ข้อ 6 สำหรับผลงานตีพิมพ์วารสาร TCI]

DOWNLOAD

2. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น LINK

3. การเบิกจ่ายเงินสมทบ Page Charge ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

4. การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการผลิตบทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (เพื่อสนับสนุนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ผลงานไม่เข้าข่ายการเบิกตามข้อ 2) DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น