แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์

แบบฟอร์ม Document
1. แบบเบิกค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ ตามประกาศมข ที่ 3496/2561 DOWNLOAD

2. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ ตามประกาศมข. ที่ 2152/2564 DOWNLOAD

**ใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกค่าใช้จ่ายสนับสนุนการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ DOWNLOAD

**ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ค่า Page charge DOWNLOAD

**ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ค่า Manuscript editor DOWNLOAD

3. แบบเบิกเงินสนับสนุนการผลิตผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ที่ 1866/2565 DOWNLOAD

** หลักฐานการจ่ายเงินตามประกาศมข. ที่ 1866/2565 DOWNLOAD

4. แบบเบิกเงินสมทบ Page Charge สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ที่ 1084/2565 DOWNLOAD

** หลักฐานการจ่ายเงินตามประกาศ มข. ที่ 1084/2565 DOWNLOAD

** บันทึกข้อความขอคืนเงินสมทบค่า Page Charge DOWNLOAD

6. หนังสือรับรองการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ DOWNLOAD

แบบฟอร์ม/ ประกาศ/ คำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น