แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าตีพิมพ์

แบบฟอร์ม Document
1. แบบเบิกค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ ที่ 14/2551 DOWNLOAD

2. แบบขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ ตามประกาศมข. ที่ 2279/2560 DOWNLOAD

3. ใบสำคัญรับเงิน (สำหรับประกาศมข. ที่ 2279/2560) DOWNLOAD

4. แบบเบิกเงินสมทบ Page Charge สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ที่ 949/2562 DOWNLOAD

5. ใบสำคัญเงินสมทบค่า Page Charge DOWNLOAD

6. หนังสือรับรองการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ DOWNLOAD

แบบฟอร์ม/ ประกาศ/ คำสั่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น