แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิจัย

ขอใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยกลาง สำหรับบุคคลภายใน DOWNLOAD

ขอใช้เครื่องมือครุภัณฑ์วิจัยกลาง สำหรับบุคคลภายนอก DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 517/2563 เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือวิจัยของศูนย์ฯ DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น