แบบฟอร์มการใช้งานสัตว์ทดลอง

1. ขอใช้บริการและเบิกจ่ายสัตว์ทดลอง (สท.1) Online SUBMIT

2. แผนการใช้สัตว์ทดลองประกอบการยื่น สท.1 DOWNLOAD

3. การขอจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง SUBMIT

4. แบบขอใช้ Isoflurane หน่วยสัตว์ทดลอง DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น