แบบฟอร์มการใช้งานสัตว์ทดลอง

1. แบบฟอร์มขอใช้บริการสัตว์ทดลอง (สท.1) DOWNLOAD

2. แบบฟอร์มขอใช้บริการสัตว์ทดลอง (บุคลากรภายนอก) (สท.1) DOWNLOAD

3. แบบฟอร์มการขอเบิกใช้สัตว์ทดลอง (สท.2) DOWNLOAD

4. แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานการเรียนการสอน (สท.3) DOWNLOAD

5. แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานบริการ (สท.3) DOWNLOAD

6. แบบฟอร์มขอจรรยาบรรณสัตว์ทดลองสำหรับงานวิจัย (สท.3) DOWNLOAD

7. แบบฟอร์มการขอใช้บัตรผ่าน (Key Card) DOWNLOAD

8. แบบขอใช้ Isoflurane หน่วยสัตว์ทดลอง DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น