ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์
1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 43/2566) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.
 • [ตั้งแต่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป]
 • DOWNLOAD

  1.1 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 119/2566) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข. ฉบับที่ 2 DOWNLOAD

  ***ตารางสรุปประกาศ(ฉบับที่ 43/2566) โดยสังเขป*** DOWNLOAD

  2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 18/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.
 • [ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2566]
 • DOWNLOAD

  3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 46/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มข.
 • [ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มกราคม 2564]
 • DOWNLOAD

  4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 803/2563) เรื่อง อัตราการจ่ายเงินทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

  5. สืบค้นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ LINK

  ** เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง คณะแพทยศาสตร์ (2-0030-0034-8) **


  ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
  สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น