รางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์

บันทึกขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารางวัลประจำปี พ.ศ. 2566 DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1083/2565) เรื่อง รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ DOWNLOAD

ตารางสรุปรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์โดยสังเขป DOWNLOAD

ขั้นตอนการยื่นขอรับรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ผ่านทางระบบออนไลน์ DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 212/2559) ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น