ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์

***สรุปประกาศทุนวิจัย ฉบับที่ 18/2564 โดยสังเขป*** ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย ขอยกเลิกโครงการวิจัย

ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัยทุกประเภททุน (Proposal)

**สำหรับโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หรือไม่มีเค้าโครงวิทยานิพนธ์**

รายละเอียด
1. ทุนวิจัยทั่วไป (Invitation Research) รายละเอียด
2. ทุนวิจัยขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล รายละเอียด
3. ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systemetic Review) รายละเอียด
4. ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) รายละเอียด
5. ทุนกลุ่มวิจัย (Research Group) รายละเอียด
6. ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย (Routine to Research) รายละเอียด
7. ทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Research Innovation) รายละเอียด
8. ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมบางส่วน (Co Funding) รายละเอียด
9. ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย (Target Research) รายละเอียด
10. ทุนเพชร-ทอง วิจัยศรีนครินทร์ รายละเอียด

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น