[ปรับปรุงใหม่] แบบฟอร์มเบิกจ่ายทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์

**สำหรับทุนวิจัยที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป**

รายการเอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย Download
A1: บันทึกนำส่งสัญญารับทุน (สัญญารับทุนวิจัยฝ่ายวิจัยจะส่งให้ทางอีเมล์) Download
A2: แบบขออนุมัติเบิกจ่ายทุนวิจัยงวด 1 Download
A3: หลักฐานการจ่ายเงินทุนวิจัย Download
B1: แบบนำส่งผลผลิตตามสัญญารับทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์ Download
B2: รายงานการใช้จ่ายเงินทุนวิจัย Download
B3: แบบขออนุมัติเบิกจ่ายทุนวิจัยงวด 2 Download
B4: หลักฐานการจ่ายเงินทุนวิจัย Download
***สรุปประกาศทุนวิจัย ฉบับที่ 18/2564 โดยสังเขป*** ขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการวิจัย ขอยกเลิกโครงการวิจัย

แบบฟอร์มเดิม

**แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยทุกประเภททุน (Proposal)** รายละเอียด
1. ทุนวิจัยทั่วไป (Invitation Research) รายละเอียด
2. ทุนวิจัยขุมเหมืองข้อมูลเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสากล รายละเอียด
3. ทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systemetic Review) รายละเอียด
4. ทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantship) รายละเอียด
5. ทุนกลุ่มวิจัย (Research Group) รายละเอียด
6. ทุนพัฒนางานประจำสู่ทุนวิจัย (Routine to Research) รายละเอียด
7. ทุนพัฒนานวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Research Innovation) รายละเอียด
8. ทุนวิจัยกำหนดเป้าหมาย (Target Research) รายละเอียด

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น