พื้นที่ให้บริการของหน่วยสัตว์ทดลอง

หนูแฮมสเตอร์ (Hamster)
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 60 บาท
บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 150 บาท
ค่าบริการพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์หน่วยสัตว์ทดลอง วันละ 2 บาท
หมายเหตุ : หน่วยสัตว์ทดลองมีการผลิตและให้บริการ
หนูเจอร์บิล (Gerbil)
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 120 บาท
บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 0 บาท
ค่าบริการพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์หน่วยสัตว์ทดลอง วันละ 1.5 บาท
หมายเหตุ : หน่วยสัตว์ทดลองมีการผลิตและให้บริการ
หนูแรท (Rat)
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 0 บาท
บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 0 บาท
ค่าบริการพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์หน่วยสัตว์ทดลอง วันละ 3.25 บาท
หมายเหตุ : หน่วยสัตว์ทดลองไม่มีการผลิต
หนูเม้าส์ (Mouse)
บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 0 บาท
บุคลากรภายนอกคณะแพทยศาสตร์ ตัวละ 0 บาท
ค่าบริการพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์หน่วยสัตว์ทดลอง วันละ 1.5 บาท
หมายเหตุ : หน่วยสัตว์ทดลองไม่มีการผลิต

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น