ขั้นตอนขอใช้งานสัตว์ทดลอง

ขั้นตอนการขอใช้บริการสัตว์ทดลอง DOWNLOAD

ขั้นตอนการยื่นขอจรรยาบรรณ DOWNLOAD


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น