ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public policy) Download
2 การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม Download
3 การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ Download
4 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น