ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 หนังสือขอเชิญเข้าร่วมอบรม 20042559 Download
2 กำหนดการ วิจัยอย่างไรจึงจะจดสิทธิบัตรได้ ( 1 วัน) Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น