ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม Download
2 ประชาสัมพันธ์การอบรม 2-3มิ.ย.59 Download
3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Real-time PCR Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น