ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 แจ้งผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (2) Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น