ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ไฟล์นำเสนอการอบรม "การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ" Download
2 ถอดบทเรียน - การจัดการประชุม/อบรม/สัมมนา อย่างมีประสิทธิภาพ Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น