ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 Brochure_GCP2558 Download
2 Map_MULC Download
3 กำหนดการ_GCP2558 Download
4 โครงการ_GCP2558 Download
5 จดหมายประชาสัมพันธ์โครงการอบรม GCP (ภายนอก) Download
6 แบบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม GCP2558 Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น