ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 แบบ รวพ. 60 Download
2 ประกาศเพิ่มเติม 64 - 2560 Download
3 ประกาศรางวัล 145 - 2557 Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น