ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 ถอดบทเรียน - แลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ควรทราบและใช้งาน Excel Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น