ไฟล์ข่าว

ลำดับ
เรื่อง
เอกสารดาวน์โหลด
1 Data patho Download
2 DataWarehouse Download
3 Mining data Download
4 Presentation Download
5 slide นำเสนอขั้นตอนการขอรับการพิจารณา Download
6 การขอใช้LabData Download
7 ข้อมุลเวชระเบียนสถิติ60-2 Download
8 ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง_21122017 Download
9 เครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ Download

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น