ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal

19/03/2015
อ่าน : 1162 ล่าสุด : 2015-03-20 15:12:20


เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อให้อาจารย์ที่ดูแลงานวิจัยและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทราบถึง วิธีการใช้งานโปรแกรม อันเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย และการเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัยภายในองค์กร ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวางแผนกลยุทธ์การทำวิจัยภายในองค์กร ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ CAI ชั้น 6 เวลา 09.00 - 12.00 น.

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


20/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น