ข่าวนวัตกรรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024

20/07/2023
อ่าน : 170 ล่าสุด : 2023-07-20 15:34:19


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา เสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024 ( I-New Gen Award 2024 ) 

ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ใน 5 กลุ่มเรื่องการประกวด ดังนี้
      1. การเกษตร
      2. อาหาร
      3. สุขภาพและการแพทย์
      4. พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
      5. การท่องเที่ยว


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ ได้ที่ https://rb.gy/ikvkz
และเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ที่เว็บไซต์ https://nriis.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


20/07/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น