ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566

21/08/2023
อ่าน : 367 ล่าสุด : 2023-08-22 13:33:03


.... 

ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจ เชิดชูเกียรตินักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและการบริการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นบรรยากาศด้านการวิจัย จึงมีการมอบรางวัลแก่นักวิจัย ซึ่งการพิจารณารางวัลได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือกและตัดสินจากผลงานที่นักวิจัยยื่นเสนอเข้ารับการพิจารณาฯ รางวัลในปี พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

1.  รางวัลนักวิจัยดีเด่น

2. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

3. รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด

4. รางวัลสาขาวิชาดีเด่นด้านการวิจัย

....


22/08/2023 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น