ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


บุคลากรฝ่ายวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แนะนำการใช้โปรแกรม SciVal

17/03/2015
อ่าน : 1107 ล่าสุด : 2015-03-20 17:19:06


เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 บุคลากรฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นส.กุลนาถ เชื้อทอง นส.รัตนาภา แก้วประดิษฐ์ พร้อมทีมงาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร แนะนำการใช้งาน โปรแกรม SciVal แก่บุคลากรของกองบริหารงานวิจัย มข.
โดยมี รองศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี 2 วันที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.

20/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น