ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ฟรี! ห้องสมุด มข.เร่งพัฒนาทักษะ Information Literacy ให้นักศึกษา มข.

01/04/2015
อ่าน : 902 ล่าสุด : 2015-03-24 11:08:08


ใครเจอปัญหาในการใช้โปรแกรม Turnitin Zotero OPAC หรือการสืบค้นฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ ห้องสมุด มข. จัดโปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2558 มาให้ ติดตามได้ที่นี่

 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือน เมษายน 2558

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี 7 หลักสูตร

1) How to seek information on the library Web OPAC

2) Online Database for Research & Study in Humanities & Social Sciences

3) Online Database for Research & Study in Health Sciences

4) Online Database for Research & Study in Sciences & Technology

5) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Student)

6) การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism) สำหรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก (Student)

7) Managing Citations Using Zotero

ทุกหลักสูตร รับจำนวนไม่เกิน 40 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://training.kku.ac.th/training57 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวัชรีวรรณ wacwad@kku.ac.th

ที่มา www.kku.ac.th/news/v.php?q=0008811&l=th

24/03/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น