ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


TCELS ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Research Utilization รอบที่ 2

22/02/2024
อ่าน : 236 ล่าสุด : 2024-02-22 09:41:18


TCELS ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Research Utilization รอบที่ 2
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ขยายเวลาเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization : RU) ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบที่ 2

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (High Valued Medical Device) : การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูงให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน
2. การแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ (Genomics and Precision medicine) : การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
3. การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal medicine and Extracts) : การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผู้สนใจผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และ Download แบบฟอร์มได้จาก https://kku.world/v1xll หรือ https://kku.world/7du44 และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์ www.nriis.go.th โดยกรอกข้อมูลในระบบพร้อมแนบข้อเสนอโครงการที่ได้กรอกตามแบบฟอร์มของ TCELS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์ การมหาชน)
ที่อยู่: เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์: 0 2644 5499 กด 1
อีเมล: pmu@tcels.or.th, saraban@tcels.or.th
เว็บไซต์: www.tcels.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


22/02/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น