ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณารางวัลการวิจัย ประจำปี 2567

30/04/2024
อ่าน : 85 ล่าสุด : 2024-04-30 15:11:09


ตามที่ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ให้การสนับสนุนส่งเสริมผลงานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สร้างผลงานวิจัย จึงได้กำหนดรางวัลการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศมข. ฉบับที่ 1083/2565 สำหรับนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ประกอบด้วย


1.รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
2.รางวัลผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
3.รางวัลนักวิจัยดีเด่น
4.รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประจำปี (ฝ่ายวิจัยสืบค้น)
5. รางวัลภาควิชาดีเด่นด้านการวิจัย (ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูล)


ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้ารับการพิจารณารางวัลที่ 1-3 โปรดยื่นผลงานวิจัยทางระบบออนไลน์ Link: https://resmd.kku.ac.th/web/siteinfo/disburse_show ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567


ผู้ประสานงาน คุณรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ โทร. 043-363235,63235 E-mail: ratanapa@kku.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


30/04/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น