ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food science Applications

18/06/2024
อ่าน : 22 ล่าสุด : 2024-06-07 09:01:36


ฝ่ายวิจัยฯ ใคร่ขอเชิญชวนเข้าร่วม "งานประชุมสัมมนาวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Spectroscopic AI: Health, Agriculture and Food science Applications" โดยศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ สังกัดสาขาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ Raman spectroscopy และอุปกรณ์ที่นำมาการประยุกต์ใช้งานและการวิเคราะห์สัญญาณร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชื้อวัณโรค และเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ศูนย์วิจัยฯได้รับทุนสนับสนุนจาก Good Venture Foundations ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียน : https://kku.world/l9xhd
สอบถามเพิ่มเติม : คุณจารุนันท์ สมบูรณ์ (63253) หรือ jarunan.s@kkumail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม Click


07/06/2024 | นภัสนันทร์ โภคินพัชรพงษ์


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น