ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

25/05/2015
อ่าน : 589 ล่าสุด : 2015-04-07 10:29:47


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ"Emerging Technologies in Laboratory Diagnosis"

ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


07/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น