ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

23/04/2015
อ่าน : 542 ล่าสุด : 2015-04-08 13:54:11


ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุน  NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง GL-219 ชั้น 2 อาคารพจน์ สารสิน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุน NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558 จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการหรือสังคม ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
1. โครงการทุน NSTDA Chair Professor
     1.1 สุขภาพและการแพทย์
     1.2 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและอาหาร
2. โครงการทุน PTT NSTDA Chair Professor
     2.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ (biofuels)
     2.2 เชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบฐานคาร์บอน (X-to-liquid/ chemicals)
     2.3 พลาสติก และเคมีภัณฑ์จากวัตถุดิบชีวภาพ (Bio-plastics/ chemicals)
     2.4 วัสดุ และพอลิเมอร์ ที่มีคุณสมบัติจำเพาะต่อการใช้งาน (Performance/ specialty materials)
     2.5 ตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับ (Catalysts and adsorbents) สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี/ พอลิเมอร์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ
3. ทุนวิจัยแกนนำ
     3.1 การเสริมสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าและผลผลิต
     3.2 ภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยีหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับคลัสเตอร์/ โปรแกรมของ สวทช.

การสมัคร
1. ส่งหนังสือแสดงเจตจำนง (letter of intent) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nstda.or.th/ChairProfessor/

หากนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ ที่อีเมล์ ckriti@kku.ac.th ภายในวันที่ 21 เมษายน 2558

มีเอกสารแนบ ดังนี้ =>> คลิกที่นี่


08/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น