ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือ เพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria)

08/04/2015
อ่าน : 833 ล่าสุด : 2015-04-08 15:03:04


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยด้านแบคทีเรียดื้อยา (Drug resistant bacteria) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเครือข่ายศึกษา และวางแนวทางแก้ไขปัญหาแบคทีเรียดื้อยาในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Research University Network (RUN) โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพ ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ทั้งด้านคลินิก และปรีคลินิก ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2

08/04/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น