ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ภาควิชาชีวเคมี ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุม FCR1 meeting

07/05/2015
อ่าน : 566 ล่าสุด : 2015-04-09 11:38:1809/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น