ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


กองบริหารงานวิจัย ดูงานPublication Clinic คณะแพทยศาสตร์ มข.

16/04/2015
อ่าน : 860 ล่าสุด : 2015-04-20 11:24:32


เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 58 กองบริหารงานวิจัย นำโดย รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรกองบริหารงานวิจัย เข้าศึกษาดูงานการจัดการ Publication Clinic  ณ คณะแพทยศาสตร์ มข. โดยมี ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ให้การต้อนรับ  และมีคุณสิริญญา สุวงศ์จันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายการบริหารจัดการโครงการ Publication Clinic   ในคณะแพทยศาสตร์ ทั้งด้านการสมัคร,  การเลือก reviewer, การเบิกจ่ายค่าตอบแทน, การจัดเก็บข้อมูลสถิติ เป็นต้น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรค


ซึ่งการดูงานในครั้งนี้  กองบริหารงานวิจัยจะวางระบบพัฒนาฐานข้อมูล Publication Clinic  ต่อไป  เพื่อจะช่วยให้นักวิจัย มข. ด้านการแปลบทความเป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาจนได้ตีพิมพ์ ลดภาระนักวิจัย สนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศต่อไป  ซึ่งนักวิจัยที่สนใจใช้บริการ Publication Clinic สามารถติดต่อไปยังฝ่ายวิจัยในคณะที่ตนสังกัด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานวิจัย 043-203178

แหล่งข้อมูล www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009026&l=th


20/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น