ข่าวประชุม/ สัมมนา/ อบรม

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


การประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Cluster Health : RUN

22/04/2015
อ่าน : 805 ล่าสุด : 2015-04-22 14:22:01


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จัดการประชุมปรึกษาหารือการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย Cluster Health : RUN ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 1 โดยมีคณบดีคณะแพทยสาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อตั้งกลุ่มวิจัย Metabolic Syndrome ปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และเตรียม Proposal สำหรับโครงการ Research University Network (RUN) ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยหลากหลายสาขาวิชาทั้งทางด้านคลินิก และปรีคลินิก 


สำหรับกลุ่มวิจัยดังกล่าวจะมีการประชุมในครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ระบบลงทะเบียนประชุมออนไลน์ของฝ่ายวิจัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริญญา โทร.67057


22/04/2015 | อรอนงค์ โนนทิง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น