ข่าวสารภายนอก

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดี นักวิจัยใหม่ มข. ได้รับทุน สกว. 18 คน

16/04/2015
อ่าน : 1022 ล่าสุด : 2015-04-23 17:00:39


เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 58  ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มข. จัดพบปะและแสดงความยินดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่ มข. ที่ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2  โดยมี ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ  รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กล่าวแสดงความยินดีแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. จำนวน 18 คน  ได้แก่


1.       ผศ.ดร.สจี  กันหาเรียง           เกษตรศาสตร์

2.       ดร.นันทวุฒิ  จงรั้งกลาง        เกษตรศาสตร์

3.       ดร.สมพงศ์  จันทร์แก้ว          เกษตรศาสตร์

4.       ดร.ปริชาติ  แสงคำเฉลียง     เกษตรศาสตร์

5.       ดร.พัชราภรณ์  ทิพยวัฒน์     เทคนิคการแพทย์

6.       ดร.อัญชลี  เตชะเสน             เทคนิคการแพทย์

7.       ดร.นิตย์สุภา  วัฒนชัย        แพทยศาสตร์

8.       ดร.พงศกร  ยศแก้ว           วิทยาศาสตร์

9.       ดร.รัศมี  เหล็กพรม            วิทยาศาสตร์

10.   ดร.ชีวาพัฒน์  แซ่จึง            วิทยาศาสตร์

11.   ดร.นิศาชล  แจ้งพรมมา        วิทยาศาสตร์

12.   ผศ.ดร.ไพโรจน์  มูลตระกูล   วิทยาศาสตร์

13.   ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ           วิทยาศาสตร์

14.   ดร.ณัฐพล  ไตรเพิ่ม               วิทยาเขตหนองคาย(คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม)

15.   ดร.สุรพล  ผดุงทน                 วิศวกรรมศาสตร์

16.   ผศ.อิศรา   ก้านจักร              ศึกษาศาสตร์

17.   ดร.อนุชา  โสมาบุตร             ศึกษาศาสตร์

18.   ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา    วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น


 นอกจากการแสดงความยินดีแล้ว ผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคจากนักวิจัยในเรื่องต่าง ๆ อาทิ  การบริการด้านซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ,  การแปล/ปรับปรุงบทความวิจัยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ , เครื่องมือกลางด้านการวิจัย เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารจะนำข้อมูลที่นักวิจัยเสนอแนะมาปรับปรุงให้เกิดความคล่องตัวด้านการวิจัยอย่างสูงสุด


แหล่งข้อมูล : www.kku.ac.th/news/v.php?q=0009025&l=th


23/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น