ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร ฝ่ายวิจัย


ขอแสดงความยินดีกับ 2 ศาสตราจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มข. ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10/04/2015
อ่าน : 417 ล่าสุด : 2015-04-24 09:31:06


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์, อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น  สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ อาจารย์ประจำภาควิชา ชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2558 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต


ข่าวจาก : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มข.

อ่านข่าวเพิ่มเติม : www.md.kku.ac.th/th/read_news.php?id_news=AAAEQR


24/04/2015 | เตชิต ชื่นประทุมทอง


ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://resmd.kku.ac.th/web/
สำนักงานงานบริการวิชาการและวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น